Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Model
082
Comunicació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)NOTA IMPORTANT:
al marge de l’obligació de presentació de la declaració o, en el seu cas, de l’autoliquidació de l’impost per part del subjecte passiu (obligat al pagament), d’acord amb allò que estableix l’article 110.6 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març), aquesta comunicació correspon presentar-la:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini a títol lucratiu mitjançant acte o negoci jurídic entre vius, al donant o a la persona que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini a títol onerós, a l’adquirent o a la persona a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti (per exemple, en cas de compravenda, el comprador).

Durant el procés s’ha d’adjuntar el document on consti l’acte subjecte a l’impost. El document ha d’estar en format PDF i tenir una capacitat màxima de 4 Mb.
Apartats d'aquest model
DADES PRÈVIES Adquirent/Altres subjectes ( A ) Dades del document de transmissió o constitució de dret sobre l'immoble ( B )
Carregant Carregant
 
ATIB
La descàrrega començarà automàticament, si té problemes premi el botó Descarregar.
Còpia del justificant de pagament

Per a realitzar el pagament telemàtic per banca electrònica o amb targeta bancària d’un tribut (ex.: impost sobre béns immobles) o d’un altre recurs d’una entitat local (ex.: multa de trànsit) en període voluntari, heu d’emplenar les dades que en cada cas es demanin i pitjar el botó “Continuar”. Una vegada finalitzat el procés i realitzat correctament el pagament rebreu el justificant de pagament (format pdf).

En el cas d'interrompre el procés abans de realitzar el pagament, el podreu reprendre en un moment posterior. Per a això heu d'anotar la referència post-continue i, quan torneu a accedir novament a aquesta pàgina, introduir-la en el quadre corresponent. Automàticament tornarà a començar el procés en el tràmit en què es va interrompre