Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

L’impost sobre estades turístiques sotmet a tributació la capacitat econòmica del contribuent, persona física, per raó de les estades que faci en els establiments turístics. És un impost propi de la comunitat autònoma de les Illes Balears, directe, instantani, i finalista, doncs, els recursos que s’obtenguin doten el Fons per afavorir el turisme sostenible.

Constitueix el fet imposable de l’impost les estades, per dies o fraccions, amb pernoctació o sense, que els contribuents facin a les Illes Balears en els establiments turístics següents

a) Els establiments d’allotjament hoteler, això és, els hotels, els hotels de ciutat, els hotels apartaments i els allotjaments de turisme d’interior.
b) Els apartaments turístics.
c) Les diverses classes d’allotjaments de turisme rural, això és, els hotels rurals i els agroturismes.
d) Els albergs i els refugis.
e) Les hostatgeries.
f) Els establiments explotats per les empreses turisticoresidencials, excepte pel que fa a les unitats d’allotjament residencial.
g) Els hostals, els hostals residència, les pensions, les posades, les cases d’hostes i els campaments de turisme o càmpings.
h) Els habitatges turístics de vacances, els habitatges objecte de comercialització d’estades turístiques i els habitatges objecte de
comercialització turística susceptibles d’inscripció d’acord amb les lleis que els regulen.
i) La resta d’establiments i habitatges als quals la normativa autonòmica atorga la qualificació de turístics.
j) Els habitatges objecte de comercialització turística que no compleixen els requisits establerts per a això en la normativa autonòmica i que, per tant, no són susceptibles d’inscripció d’acord amb la legislació turística vigent.
k) Les embarcacions de creuer turístic quan fan escala en un port de les Illes Balears.


Normativa


Manuals informatius i models de l’impost

Els models de declaració i declaracions liquidacions de l’impost són els següents (Important: aquests models tenen caràcter informatiu i no es poden presentar de forma presencial. La seva presentació només es pot fer de forma telemàtica. Per això, consultau l’apartat Gestió telemàtica):


Calendari

Per consultar els terminis de presentació de les declaracions-liquidacions o autoliquidacions i fer els pagaments corresponents pitjau AQUÍ.


Gestió telemàtica: declaracions i liquidacions

D’acord amb la normativa reguladora de l’impost sobre estades turístiques, la presentació de les declaracions i les declaracions liquidacions o autoliquidacions, inclosos els ingressos a compte, s’han de realitzar per via telemàtica.

Per dur a terme la gestió telemàtica s’han complir els requisits següents:

1.- L’usuari ha de disposar d’un certificat digital en vigor, reconegut i admès per l’ATIB (per exemple, el certificat expedit per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre -Guia per a l’obtenció i ús del certificat electrònic FNMT-), DNI electrònic, o Cl@ve (per a més informació del sistema Cl@ve, pitjau aquí).

2.- Estar incscrit, en el seu cas, en el registre d’usuaris.

2.1.- No serà necessària la inscripció en el registre d’usuaris en els casos següents:

  • Usuaris que efectuïn gestions en el seu propi nom.
  • Usuaris que actuïn com apoderats o representants d’una entitat (per exemple, societat mercantil). En aquest cas, el certificat digital ha d’estar emès a nom de l’entitat i ha de constar el CIF i nom o raó social de l’entitat, així com el NIF i nom de l’apoderat o representant.

2.2.- Serà necessària la inscripció en el registre d’usuaris quan l’usuari actua en nom o per compte de tercers. [Accedir al registre d’usuaris]

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE DECLARACIONS I DECLARACIONS LIQUIDACIONS O AUTOLIQUIDACIONS.


Liquidació de l’impost corresponent a habitatges i càmpings turístics

En relació als establiments turístics inclosos en el grup vuitè del punt 2 de l’annex 1 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible (habitatges i càmpings turístics) l’ATIB liquidarà l’impost a partir d’una matrícula formada amb les dades de la declaració censal presentada.

En aquests establiments, la gestió recaptatòria de l’impost es realitza conforme amb allò que es preveu pels tributs de cobrament periòdic per rebut. Per això, un cop notificada la liquidació de l’alta en la matrícula de l’impost, les successives liquidacions es notificaran de forma col·lectiva mitjançant edictes que així ho adverteixin que es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de manera que no es notificaran de forma individual ni tampoc es remetran avisos de pagament del rebut.

PER A MÉS INFORMACIÓ I ACCEDIR A LA LIQUIDACIÓ, PITJAU AQUÍ.

Nota: Si ja teniu l’avís de pagament o el document d'ingrés de la liquidació i voleu fer el pagament telemàtic, pitjau aquí.


Consultes i preguntes freqüents

Dubtes i preguntes sobre l’aplicació de l’impost: pitjau aquí.

La informació general sobre l’impost la podeu trobar en els manuals d’aquesta pàgina (veure MANUALS INFORMATIUS). Per fer consultes específiques, es recomana utilitzar el servei de Consultes i suggeriments o cridar al telèfon 971 717 000.

Per a consultes informàtiques o comunicació d’incidències, el telèfon de contacte és 971 228 510 (Horari: de dilluns a dijous laborables, de 7.30 a 17.30 h., i divendes laborables, de 7.30 a 14.30 h.; els mesos de juliol i agost, de dilluns a divendres laborables, de 8.30 a 14.30 h.).També les podeu fer a través del servei de Consultes i suggeriments.