Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Protecció de dades

Aquest apartat té la finalitat de donar a conèixer la manera en què s’obtenen, tracten i protegeixen les dades personals que es facilitin o es recullin a través d’aquest Portal web i la seu electrònica de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), així com els que es puguin obtenir per aquesta Administració tributària en l’exercici de les seves funcions. La principal normativa que resulta d’aplicació és la següent:

- Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades -RGPD-).

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD)

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (en particular, article 95).


INFORMACIÓ GENERAL: FUNCIONS DE L’ATIB

En relació amb el RGPD i a la LOPD, a continuació, us informarem sobre l’ús de la seva informació personal en l’exercici de les funcions que corresponen a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), així com d’altres qüestions que són del seu interès.

Qui és el responsable del tractament de les dades?

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), amb domicili al carrer de Can Troncoso 1, 07001 Palma (Illes Balears).

L’ATIB té designat un delegat de Protecció de Dades que vetllarà pel compliment de la normativa. Les funcions principals del Delegat són, entre altres:

- Supervisar el compliment del que disposa el RGPD, d’altres disposicions i de les polítiques de l’ATIB i els seus encarregats de el tractament, en matèria de protecció de dades personals.
- Oferir l’assessorament que se li demani sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar la seva aplicació.
- Cooperar i actuar de punt de contacte, amb l’autoritat de control, en aquest cas l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Podeu contactar per a qualsevol qüestió referent a les seves dades a través de l’adreça de correu electrònic dpd@atib.es, o bé mitjançant un escrit dirigit al seu nom en l’adreça dalt indicada.

Quins són els destinataris del tractament de les dades?

Les categories de dades que recollim es poden agrupar entre contribuents, subjectes obligats, representants legals i presentadors

D’on procedeixen les vostres dades?

En la majoria dels casos, les dades personals ho incorporem directament de la persona interessada. En qualsevol cas, la procedència de les dades també pot ser des dels següents orígens:

- Agència Estatal d’Administració Tributària.
- Administracions públiques.
- Notaris i registradors.
- Direcció general de Trànsit.
- Direcció general de Cadastre.
- Altres persones físiques i jurídiques.

Aquesta recollida de dades es realitza per mandat legal, ja sigui de manera voluntària o en l’exercici de les funcions que corresponen a l’ATIB.

L’ATIB no té obligació d’informar els interessats sobre la recollida de les dades, sobre la base de l’article 14 del RGPD, segons el qual, l’obligació d’informació no s’aplicarà, entre d’altres, en els següents supòsits:

- L’obtenció o la comunicació de les dades estigui expressament establerta pel Dret de la Unió o dels estats membres que s’apliqui al responsable del tractament o,
- Quan les dades personals hagin de seguir tenint caràcter confidencial sobre la base d’una obligació de secret professional regulada pel Dret de la Unió o dels estats membres, inclosa una obligació de secret de naturalesa estatutària.

En el cas de l’ATIB, el primer supòsit queda recollit en els articles 93 i 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i el segon supòsit en l’article 95 de la Llei general tributària, que estableix el caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària.

Quina és la finalitat de la recollida i tractament de les vostres dades?

Les dades demanades són exclusivament per a les finalitats de l’ATIB que s’indiquen a continuació i no seran tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats.

L’ATIB es va crear per la Llei 3/2008, de 14 d’abril de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears i va iniciar les seves activitats de manera efectiva l’1 de gener de 2009. Es configura com un ens públic de caràcter estatutari amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per actuar per organitzar i exercir, en nom i per compte de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les funcions que s’estableixen en l’article 2 de la Llei, que són les següents:

a) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense perjudici de les competències que en aquesta matèria puguin correspondre a altres òrgans o entitats de la Comunitat Autònoma.
b) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar, per delegació de l’Estat, els tributs estatals cedits totalment a la comunitat autònoma.
c) Assumir, per delegació o encàrrec, la gestió, recaptació, liquidació i inspecció de la resta de tributs de l’Estat recaptats a les Illes Balears i formar part dels òrgans de col·laboració que puguin establir-se, d’acord amb el que preveu l’article 133.4 de l’ Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
d) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els recàrrecs que es puguin establir sobre els tributs estatals.
e) Exercir la potestat sancionadora respecte dels tributs i recàrrecs l’aplicació correspongui a l’Agència o qualsevol altre òrgan o entitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
f) Gestionar la recaptació executiva dels recursos integrants de l’Administració de la Comunitat Autònoma i de les seves entitats autònomes, així com dels recursos de el Servei de Salut de les Illes Balears i de la resta d’organismes o entitats de dret públic dependents de la comunitat autònoma que siguin exigibles en via de constrenyiment quan ho estableixi una llei o quan així s’acordi per conveni entre l’entitat interessada i l’ATIB, en els termes que preveu l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre , de mesures tributàries i administratives.
g) Exercir les funcions de recaptació i, si escau, de gestió, inspecció i liquidació dels recursos titularitat d’altres administracions públiques que, mitjançant llei, conveni, delegació de competències o encàrrec de gestió, siguin atribuïdes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
h) La revisió en via administrativa dels actes i les actuacions d’aplicació dels tributs, d’exercici de la potestat sancionadora en matèria tributària i de recaptació en període executiu dels altres ingressos de dret públic de la Comunitat Autònoma, quan es tracti de actes i actuacions dictats o duts a terme pels òrgans i les unitats de l’ATIB excepte les reclamacions economicoadministratives, la revisió d’actes nuls de ple dret i la declaració de lesivitat d’actes anul·lables.
e) La col·laboració i la coordinació amb les altres administracions tributàries.
j) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per llei, conveni, delegació de competències o encàrrec de gestió.

Cal destacar que per dur a terme les accions encomanades l’ATIB ha de creuar informació amb les finalitats indicades anteriorment.

Així mateix, l’informem que l’ATIB elabora perfils personals en relació amb les activitats que realitzen els contribuents, per tal d’elaborar anàlisi i mineria de dades. Aquests perfils s’elaboren de forma automatitzada, sempre respectant la seguretat de les dades personals, i dins de les atribucions que té l’ATIB.

Per a més informació, pot consultar el Registre d’activitats de tractament en el qual es recullen de forma detallada les finalitats i dades que es tracten.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

D’acord a l’article 17.3.b, d i e del RGPD, les dades recollides en l’exercici de les seves funcions no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’ATIB per poder donar cobertura a possibles reclamacions o requeriments legals que puguin presentar-se una vegada finalitzats els procediments que van justificar la seva recollida.

Per tant, emmagatzemarem les vostres dades en un termini il·limitat, per poder donar cobertura a l’ATIB davant de possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions.

En cas de realitzar la destrucció de les seves dades, es durà a terme mitjançant les normes recomanades en matèria de seguretat, i la normativa que sigui aplicable a el sector públic per a la custòdia i esborrat d’arxius.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La recollida i tractament de dades s’ha de fer només si aquest tractament és lícit. Per a això, hi ha unes condicions que hauran de donar-se, tal com detalla el RGPD en el seu article 6. En el cas de l’ATIB, la licitud del tractament de les seves dades es troba en la següent normativa:

- Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de l’ATIB) d’acord amb el que disposa la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abastament i condicions de la cessió, així com d’aquells recursos d’altres administracions públiques la gestió de els quals correspongui a l’ATIB per llei, conveni, delegació de competències o encomana.
- Art. 6.1 i) RGPD.
- Arts. 6 i 8 LOPD.

A qui podem comunicar les vostres dades?

D’acord a l’article 95 de la Llei general tributària, totes les dades, informes o antecedents obtinguts per l’Administració tributària en el compliment de les seves funcions tenen caràcter reservat i només podran ser utilitzats per a l’efectiva aplicació dels tributs o recursos la gestió dels quals tingui encomanada i per a la imposició de les sancions que siguin procedents, sense que puguin ser cedits o comunicats a tercers.

No obstant això, l’article 95 de la Llei general tributària també estableix una sèrie de casos taxats on si es preveu que l’ATIB pugui cedir o comunicar dades a tercers, que podran ser de dos tipus:

- Cessions o comunicacions de dades en casos de col·laboració en relació a l’acompliment d’obligacions fiscals amb altres administracions públiques, la lluita contra el delicte fiscal i contra el frau en diferents àmbits, la col·laboració amb investigacions dels òrgans judicials i el ministeri fiscal, el control de la pròpia activitat de l’Agència Tributària. En aquests casos, d’acord amb l’article 6 del RGPD no serà necessari obtenir el consentiment exprés del ciutadà, perquè es puguin realitzar aquestes cessions o comunicacions. D’altra banda, d’acord amb l’article 14 del RGPD, de produir-se una cessió o comunicació no caldrà informar el ciutadà.

- Resta de cessions i comunicacions que no es contemplen expressament en l’article 95 de la Llei general tributària, i que són necessàries en l’àmbit de la col·laboració entre administracions públiques per facilitar la prestació de serveis públics al ciutadà. En aquests casos sempre serà necessari que l’Administració que sol•licita les dades compti amb el consentiment exprés del ciutadà.

A més, el Considerant 31 de la RGPD estableix que en el cas que la comunicació de dades personals es realitzi entre autoritats públiques, incloses les fiscals, no es consideraran ni tan sols destinataris de dades quan aquests són necessaris per dur a terme una recerca concreta d’interès general.

Quins drets teniu respecte a les vostres dades?

Pel fet de tractar les vostres dades personals teniu uns drets que detallem a continuació:

- Podrà sol·licitar accés a totes les vostres dades personals que tractem (dret d’accés).
- Tindrà dret a rectificar les vostres dades, bé perquè són inexactes o perquè han canviat (dret de rectificació).
- Igualment podrà sol·licitar l’esborrat de les vostres dades quan hagi acabat la relació laboral. En diverses circumstàncies, l’esborrat no podrà ser complet causa de l’existència de legislació que ens obliga a mantenir-los durant un període de cinc anys (dret de cancel·lació).
- Tindrà dret a sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals (dret d’oposició).
- També podrà sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades en els següents casos (dret a la limitació del tractament):
. Durant l’estudi d’impugnació per la inexactitud de les vostres dades.
. Si el tractament és il·lícit, vostè s’oposi a la supressió de les dades.
. Quan no necessitem tractar les vostres dades, però vostè els necessiti per a l’exercici o defensa davant de possibles reclamacions.
. Si vostè s’ha oposat a el tractament de les dades al·legant interès públic o legítim, mentre estem analitzant si els nostres motius per al tractament prevalen sobre els seus interessos.
- Finalment, tindrà dret a que li lliurem les vostres dades personals en format electrònic, de manera que sigui manejable per vostè (dret a la portabilitat).

A través del Delegat de Protecció de Dades pot sol·licitar la informació i formularis necessaris per poder exercir qualsevol d’aquests drets.

Així mateix, us informem que en qualsevol moment pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas de considerar incomplerts alguns dels seus drets.

Estan segures les vostres dades?


En l’ATIB recollim, tractem i emmagatzemem les vostres dades aplicant polítiques i normes de seguretat de la informació. Ens trobem sota els requeriments de seguretat (Reial decret 311/2022, de 3 de maig), un sistema de gestió de seguretat de la informació que s’aplica a tot el sector públic, en la relació per mitjans electrònic amb el ciutadà. Aquestes mesures de seguretat s’apliquen tant a la informació en format electrònic com en paper, i garanteixen la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les vostres dades. En cas que hi hagi un esdeveniment o incident que comprometi les vostres dades, us comunicarem el més aviat possible. 

SEGURETAT OFICINES ATIB

En relació amb el RGPD i la LOPD, a continuació, us informarem sobre l'ús de la seva informació personal, així com d'altres qüestions que són del seu interès.

Qui és el responsable del tractament de les dades?

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), amb domicili al carrer de Can Troncoso 1, 07001 Palma (Illes Balears).

L'ATIB té designat un delegat de Protecció de Dades que vetllarà pel compliment de la normativa. Les funcions principals del Delegat són, entre altres:

- Supervisar el compliment del que disposa el RGPD, d'altres disposicions i de les polítiques de l'ATIB i els seus encarregats de el tractament, en matèria de protecció de dades personals.
- Oferir l'assessorament que se li demani sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i supervisar la seva aplicació.
- Cooperar i actuar de punt de contacte amb l'autoritat de control, en aquest cas l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Pot contactar per a qualsevol qüestió referent a les vostres dades a través de l'adreça de correu electrònic dpd@atib.es, o bé mitjançant un escrit dirigit al seu nom en l'adreça dalt indicada.

Quins són els destinataris del tractament de les dades?

Les categories de dades que recollim es poden agrupar entre visitants, personal al servei de l'ATIB, així com qualsevol altre empleat públic o privat que exerceix les seves funcions en edificis de l'ATIB.

D'on procedeixen les vostres dades?

En la majoria dels casos, les dades personals ho incorporem directament de la persona interessada.

Quina és la finalitat de la recollida i tractament de les vostres dades?

Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions de l'ATIB, mitjançant el registre i control de les visites.

Quant de temps conservarem les vostre dades?

Emmagatzemarem les vostres dades en trenta (30) dies, per poder donar cobertura a l'ATIB davant de possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions.

La destrucció de les vostres dades, es durà a terme mitjançant les normes recomanades en matèria de seguretat i les que resultes d'aplicació a el sector públic per a la custòdia i esborrat d'arxius.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?


La recollida i tractament de dades s'ha de fer només si aquest tractament és lícit. Per a això, hi ha unes condicions que hauran de donar-se, tal com detalla el RGPD en el seu article 6. En el cas de l'ATIB, la licitud del tractament de les vostres  dades es troba en la següent normativa:

- Art. 6.1 a) RGPD, ja que l'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les vostres dades personals per a un o diversos fins específics.
- Art. 6.1 c) RGPD, ja que el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable el responsable de 'tractament.
- Arts. 6 i 8 LOPD.

A qui podem comunicar les
vostres dades?

No preveiem cessions de dades a cap tercer, excepte per requeriment judicial o cossos i forces de seguretat de l'Estat. L'informem que el RGPD no considera destinataris a les autoritats públiques, sempre que les dades cedides siguin puntuals, així com a necessaris per a la missió oficial de l'ATIB. Per tant no cal sol·licitar consentiment a l'interessat per a això.

Quins són els vostres drets al facilitar-nos les vostres dades?

Vostè ha de saber que, pel fet de tractar les vostres dades personals, disposa d'uns drets que detallem a continuació:
- Podrà sol·licitar accés a totes les vostres dades personals que tractem (dret d'accés).
- Tindrà dret a rectificar les vostres dades, bé perquè són inexactes o perquè han canviat (dret de rectificació).
- Igualment podrà sol·licitar l'esborrat de les vostres dades quan hagi acabat la relació laboral. En diverses circumstàncies, l'esborrat no podrà ser complet causa de l'existència de legislació que ens obliga a mantenir-los durant un període de cinc anys (dret de cancel·lació).
- Tindrà dret a sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals (dret d'oposició).
- També podrà sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades en els següents casos (dret a la limitació del tractament):
. Durant l'estudi d'impugnació per la inexactitud de les vostres dades.
. Si el tractament és il·lícit, vostè s'oposi a la supressió de les dades.
. Quan no necessitem tractar les vostres dades, però vostè els necessiti per a l'exercici o defensa davant de possibles reclamacions.
. Si vostè s'ha oposat a el tractament de les dades al·legant interès públic o legítim, mentre estem analitzant si els nostres motius per al tractament prevalen sobre els seus interessos.
- Finalment, tindrà dret a que li lliurem les vostres dades personals en format electrònic, de manera que sigui manejable per vostè (dret a la portabilitat).

A través del Delegat de Protecció de Dades pot sol·licitar la informació i formularis necessaris per poder exercir qualsevol d'aquests drets.

Així mateix, us informem que en qualsevol moment podrà presentar a vostè una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Datos en cas de considerar incomplerts alguns dels seus drets.

Estan segures les vostres dades?

En l'ATIB recollim, tractem i emmagatzemem les vostres dades aplicant polítiques i normes de seguretat de la informació. Ens trobem sota els requeriments de seguretat (Reial decret 311/2022, de 3 de maig), un sistema de gestió de seguretat de la informació que s'aplica a tot el sector públic, en la relació per mitjans electrònic amb el ciutadà. Aquestes mesures de seguretat s'apliquen tant a la informació en format electrònic com en paper, i garanteixen la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les vostres dades. En cas que hi hagi un esdeveniment o incident que comprometi les vostres dades, us comunicarem el més aviat possible.

VIDEOVIGILÀNCIA

En relació amb el RGPD i la LOPD, a continuació, us informem sobre l'ús de la seva informació personal, així com d'altres qüestions que són del vostre interès.

Qui és el responsable del tractament de les dades?


L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), amb domicili al carrer de Can Troncoso 1, 07001 Palma (Illes Balears).

L'ATIB té designat un delegat de Protecció de Dades que vetllarà pel compliment de la normativa. Les funcions principals del Delegat són, entre altres:

- Supervisar el compliment del que disposa el RGPD, d'altres disposicions i de les polítiques de l'ATIB i els seus encarregats de el tractament, en matèria de protecció de dades personals.
- Oferir l'assessorament que se li demani sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i supervisar la seva aplicació.
- Cooperar i actuar de punt de contacte amb l'autoritat de control, en aquest cas l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Pot contactar per a qualsevol qüestió referent a les vostres dades a través de l'adreça de correu electrònic dpd@atib.es, o bé mitjançant un escrit dirigit al seu nom en l'adreça dalt indicada.

Quins són els destinataris del tractament de les dades?


Les categories de dades que recollim són persones físiques que accedeixen o transiten pels edificis de l'ATIB.

D'on procedeixen les
vostres dades?

Les imatges procedeixen de la gravació que realitzen les càmeres de vigilància dels edificis de l'ATIB.

Quina és la finalitat de la recollida i tractament de les vostres dades?

Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions de l'ATIB.

Quant de temps conservarem les
vostres dades?

Emmagatzemarem les imatges durant trenta (30) dies, per poder donar cobertura a l'ATIB davant de possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions.

La destrucció de les imatges, es durà a terme mitjançant les normes recomanades en matèria de seguretat i la normativa que sigui aplicable a el sector públic per a la custòdia i esborrat d'arxius.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La recollida i tractament de dades s'ha de fer només si aquest tractament és lícit. Per a això, hi ha unes condicions que hauran de donar-se, tal com detalla el RGPD en el seu article 6. En el cas de l'ATIB, la licitud del tractament de les vostres dades es troba en la següent normativa:

- Art. 6.1 a) RGPD, ja que l'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les vostresdades personals per a un o diversos fins específics.
- Art. 6.1 c) RGPD, ja que el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable el responsable del tractament.
- Arts. 6 i 8 LOPD.

A qui podem comunicar les vostres dades?

No preveiem cessions de dades a cap tercer, excepte per requeriment judicial o Cossos i Forces de seguretat de l'estat.

Quins són els vostres drets per facilitar-nos les vostres dades?

Pel fet de tractar les vostres dades personals, disposa d'uns drets que detallem a continuació:

- Podrà sol·licitar accés a totes les vostres dades personals que tractem (dret d'accés).
- Tindrà dret a rectificar les vostres dades, bé perquè són inexactes o perquè han canviat (dret de rectificació).
- Igualment podrà sol·licitar l'esborrat de les vostres dades quan hagi acabat la relació laboral. En diverses circumstàncies, l'esborrat no podrà ser complet causa de l'existència de legislació que ens obliga a mantenir-los durant un període de cinc anys (dret de cancel·lació).
- Tindrà dret a sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals (dret d'oposició).
- També podrà sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades en els següents casos (dret a la limitació del tractament):
. Durant l'estudi d'impugnació per la inexactitud de les vostres dades.
. Si el tractament és il·lícit, vostè s'oposi a la supressió de les dades.
. Quan no necessitem tractar les vostres dades, però vostè els necessiti per a l'exercici o defensa davant de possibles reclamacions.
. Si vostè s'ha oposat a el tractament de les dades al·legant interès públic o legítim, mentre estem analitzant si els nostres motius per al tractament prevalen sobre els seus interessos.
. Finalment, tindrà dret a que li lliurem les vostres dades personals en format electrònic, de manera que sigui manejable per vostè (dret a la portabilitat).

A través del Delegat de Protecció de Dades pot sol•licitar la informació i formularis necessaris per poder exercir qualsevol d'aquests drets.

Així mateix, l'informem que en qualsevol moment podrà presentar a vostè una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas de considerar incomplerts alguns dels seus drets.

Estan segures les vostres dades?

En l'ATIB recollim, tractem i emmagatzemem les vostres dades aplicant polítiques i normes de seguretat de la informació. Ens trobem sota els requeriments de seguretat (Reial decret 311/2022, de 3 de maig), un sistema de gestió de seguretat de la informació que s'aplica a tot el sector públic, en la relació per mitjans electrònics amb el ciutadà. Aquestes mesures de seguretat s'apliquen tant a la informació en format electrònic com en paper, i garanteixen la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les vostres dades. En cas que hi hagi un esdeveniment o incident que comprometi les vostres dades, us comunicarem el més aviat possible.

EXERCICI DELS DRETS

Drets de les persones interessades


En relació amb les dades de caràcter personal, els ciutadans poden sol·licitar a l'ATIB l'exercici de:

  • Dret d'accés: és el dret que té cada persona de sol·licitar i obtenir informació sobre les dades personals que consten en poder de l’ATIB.
  • Dret de rectificació: és el dret que té cada persona de rectificar les vostres dades personals quan siguin errònies o incompletes.
  • Dret de supressió: és el dret que té cada persona que el responsable del tractament suprimeixi les vostres dades personals.
  • Dret a la limitació del tractament: és el dret que té cada persona pel qual, durant un període de temps, no es tractin les vostres dades si són incomplets o erronis, o si el responsable no disposa del consentiment de l'interessat.
  • Dret a la portabilitat: és el dret al fet que les dades personals es lliurin a l'interessat en format electrònic, o es transfereixin a un  altre responsable per al seu tractament.
  • Dret d'oposició: és el dret que té cada persona al fet que no es faci cap tractament de les vostres dades personals.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils.  
Restriccions

En relació a les dades del tractament per finalitats tributàries, i d'acord amb la normativa tributària, no es pot autoritzar l'exercici dels drets de supressió, oposició, limitació i del dret a no ser objecte de decisions automatitzades o d'elaboració de perfils.

El dret a la portabilitat de les dades no és aplicable als tractaments efectuats en l'exercici de poders públics (art. 20.3 RGPD).

Emmagatzemarem les vostres dades durant el temps necessari per complir amb la finalitat de la recollida i posteriorment s'emmagatzemaran durant un període de cinc anys.

La legitimació per al tractament de les vostres dades es basa en la necessitat de l'acompliment d'una obligació legal per part del responsable del tractament.

Aquests drets poden ser exercits per les persones afectades o per algú que les representi (en el cas de menors de 14 anys, persones discapacitades, persones majors de 14 anys si la llei l'exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

Forma d'exercir els drets

Per a tramitar la sol·licitud d'exercici de drets de protecció de dades davant l’ATIB és necessari:

- Utilitzar el formulari de sol·licitud (veure sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades).
- El nom de l'activitat de tractament es pot consultar en l'apartat Registre d'activitats de tractament.
- Si la sol·licitud no la realitza la persona interessada, cal acreditar la representació a l’ATIB.
- Si la presentació de la sol·licitud es fa presencialment o per correu electrònic o postal, cal aportar fotocòpia del DNI de la persona interessada (o NIF, NIE o passaport) i, si escau, de la persona representada.

La sol·licitud es pot presentar:

- Presencialment, a qualsevol oficina de l’ATIB  (vegeu oficines de l'ATIB).
- Per correu electrònic. S'ha de remetre, juntament amb els documents requerits, a dpd@atib.es.
- Per correu postal. S'ha de remetre, juntament amb els documents requerits, a l'adreça següent: Agència Tributària Illes Balears (Delegat protecció dades), Carrer de Can Troncoso 1, 07001 Palma (Illes Balears).

CONSULTES I SUGGERIMENTS

En relació amb el RGPD i a la LOPD, a continuació, us informarem sobre de l’ús de la seva informació personal, així com d’altres qüestions que són del vostre interès.

Qui és el responsable del tractament de les dades?

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), amb domicili al carrer de Can Troncoso 1, 07001 Palma (Illes Balears).

L’ATIB té designat un Delegat de Protecció de Dades que vetllarà pel compliment de la normativa. Les funcions principals del Delegat són, entre altres:

- Supervisar el compliment del que disposa el RGPD, d’altres disposicions i de les polítiques de l’ATIB i els seus encarregats de el tractament, en matèria de protecció de dades personals.
- Oferir l’assessorament que se li demani sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar la seva aplicació.
- Cooperar i actuar de punt de contacte amb l’autoritat de control, en aquest cas l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Pot contactar per a qualsevol qüestió referent a les vostres dades a través de l’adreça de correu electrònic dpd@atib.es, o bé mitjançant un escrit dirigit al seu nom en l’adreça dalt indicada.

Quins són els destinataris del tractament de les dades? Les categories de dades que recollim es poden agrupar entre persones físiques, contribuents, subjectes obligats, representants legals, presentadors i ciutadans.

D’on procedeixen les vostres dades?

Les dades personals ho incorporem directament de la persona interessada.

Quina és la finalitat de la recollida i tractament de les vostres dades?

La finalitat de la recollida i tractament de les vostres dades és la tramitació i resolució de les consultes i suggeriments, en relació als serveis de l’ATIB.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Emmagatzemarem les vostres dades en un termini il·limitat, per poder donar cobertura a l’ATIB davant de possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions.

En cas de realitzar la destrucció de les vostres dades, es durà a terme mitjançant les normes de seguretat recomanades i la normativa aplicable al sector públic per a la custòdia i esborrat d’arxius.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La recollida i tractament de dades s’ha de fer només si aquest tractament és lícit. Per a això, hi ha unes condicions que hauran de donar-se, tal com detalla el RGPD en el seu article 6. En el cas de l’ATIB, la licitud del tractament de les vostres  dades es troba en la següent normativa:

- Art. 6.1 a) RGPD, ja que l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les vostres dades personals per a la tramitació de la queixa, suggeriment, o petició d’informació.
- Art. 6.1 RGPD, ja que el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable el responsable del tractament.
- Arts. 6 i 8 LOPD.

A qui podem comunicar les vostres dades?

L’ATIB no comunicarà les vostres dades a tercers. Us informem que el RGPD no considera destinataris a les autoritats públiques, sempre que les dades cedides siguin puntuals, així com a necessaris per a la missió oficial de l’ATIB. Per tant no cal sol·licitar consentiment a l’interessat per a això.

Quins drets teniu respecte a les vostres dades?

Pel fet de tractar les vostres dades personals teniu uns drets que detallem a continuació:

- Podeu sol·licitar accés a totes les vostres dades personals que tractem (dret d’accés).
- Teniu dret a rectificar les vostres dades, bé perquè són inexactes o perquè han canviat (dret de rectificació).
- Igualment podeu sol·licitar l’esborrat de les vostres dades quan hagi acabat la relació laboral. En diverses circumstàncies, l’esborrat no podrà ser complet causa de l’existència de legislació que ens obliga a mantenir-los durant un període de cinc anys (dret de cancel·lació).
- Teniu dret a sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals (dret d’oposició).
- També podrà sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades en els següents casos (dret a la limitació del tractament):
. Durant l’estudi d’impugnació per la inexactitud de les vostres dades.
. Si el tractament és il·lícit, vostè s’oposi a la supressió de les dades.
. Quan no necessitem tractar les vostres dades, però vostè els necessiti per a l’exercici o defensa davant de possibles reclamacions.
. Si s’ha oposat a el tractament de les dades al·legant interès públic o legítim, mentre estem analitzant si els nostres motius per al tractament prevalen sobre els seus interessos.
- Finalment, tindrà dret a que li lliurem les vostres dades personals en format electrònic, de manera que sigui manejable per vostè (dret a la portabilitat).

A través del Delegat de Protecció de Dades pot sol·licitar la informació i formularis necessaris per poder exercir qualsevol d’aquests drets.

Així mateix, l’informem que en qualsevol moment podrà presentar a vostè una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas de considerar incomplerts alguns dels seus drets.

Estan segures les vostres dades?

En l’ATIB recollim, tractem i emmagatzemem les vostres dades aplicant polítiques i normes de seguretat de la informació. Ens trobem sota els requeriments de seguretat (Reial decret 311/2022, de 3 de maig), un sistema de gestió de seguretat de la informació que s’aplica a tot el sector públic, en la relació per mitjans electrònic amb el ciutadà. Aquestes mesures de seguretat s’apliquen tant a la informació en format electrònic com en paper, i garanteixen la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les vostres dades. En cas que hi hagi un esdeveniment o incident que comprometi les vostres dades, us comunicarem el més aviat possible.

CITA PRÈVIA

En relació amb el RGPD i la LOPD, a continuació, us informarem sobre l’ús de la seva informació personal, així com d’altres qüestions que són del vostre interès.

Qui és el responsable del tractament de les dades?

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), amb domicili al carrer de Can Troncoso 1, 07001 Palma (Illes Balears).

L’ATIB té designat un Delegat de Protecció de Dades que vetllarà pel compliment de la normativa. Les funcions principals del Delegat són, entre altres:

- Supervisar el compliment del que disposa el RGPD, d’altres disposicions i de les polítiques de l’ATIB i els seus encarregats de el tractament, en matèria de protecció de dades personals.
- Oferir l’assessorament que se li demani sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar la seva aplicació.
- Cooperar i actuar de punt de contacte amb l’autoritat de control, en aquest cas l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Pot contactar per a qualsevol qüestió referent a les vostres dades a través de l’adreça de correu electrònic dpd@atib.es, o bé mitjançant un escrit dirigit al seu nom en l’adreça dalt indicada.

Quins són els destinataris del tractament de les dades?

Les categories de dades que recollim són de contribuents i sol·licitants de la cita prèvia.

D’on procedeixen les vostre dades?

Les dades personals dels incorporem directament de la persona interessada mitjançant el sistema de cita prèvia en línia o a les oficines físiques.

Quina és la finalitat de la recollida i tractament de les vostres dades?
- Gestió de sistema de cita prèvia per a l’atenció dels contribuents.
- Gestió de la informació relativa a aquestes cites en oficina per a la millora d’aquest sistema.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Emmagatzemarem les vostres dades en un termini il·limitat, per poder donar cobertura a l’ATIB davant de possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions.

En cas de realitzar la destrucció de les vostres dades, d’acord amb la normativa aplicable en matèria de seguretat i  la corresponent al sector públic per a la custòdia i esborrat d’arxius.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La recollida i tractament de dades s’ha de fer només si aquest tractament és lícit. Per a això, hi ha unes condicions que hauran de donar-se, tal com detalla el RGPD en el seu article 6. En el cas de l’ATIB, la licitud del tractament de les vostres  dades es troba en la següent normativa:

- Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que disposa la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abastament i condicions de la cessió, així com d’aquells recursos d’altres administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni.
- Art. 6.1 i) RGPD, ja que el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits a l’ATIB.
- Arts. 6 i 8 LOPD.

A qui podem comunicar les vostres dades? No es preveuen cessions de dades. En qualsevol cas, l’informem que el Reglament General de Protecció de Dades no considera destinataris a les autoritats públiques, sempre que les dades cedides siguin puntuals, així com a necessaris per a la missió oficial de l’ATIB. Per tant, no cal sol·licitar consentiment a l’interessat per a això.

Quins drets teniu respecte a les vostres dades?

Pel fet de tractar les vostres dades personals teniu uns drets que detallem a continuació:

- Podeu sol·licitar accés a totes les vostres dades personals que tractem (dret d’accés).
- Teniu dret a rectificar les vostres dades, bé perquè són inexactes o perquè han canviat (dret de rectificació).
- Igualment podrà sol·licitar l’esborrat de les vostres dades quan hagi acabat la relació laboral. En diverses circumstàncies, l’esborrat no podrà ser complet causa de l’existència de legislació que ens obliga a mantenir-los durant un període de cinc anys (dret de cancel·lació).
- Teniu dret a sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals (dret d’oposició).
- També podrà sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades en els següents casos (dret a la limitació del tractament):
. Durant l’estudi d’impugnació per la inexactitud de les vostres dades.
. Si el tractament és il·lícit, vostè s’oposi a la supressió de les dades.
. Quan no necessitem tractar les vostres dades, però vostè els necessiti per a l’exercici o defensa davant de possibles reclamacions.
. Si s’ha oposat a el tractament de les dades al·legant interès públic o legítim, mentre estem analitzant si els nostres motius per al tractament prevalen sobre els seus interessos.
- Finalment, tindrà dret a que li lliurem les vostres dades personals en format electrònic, de manera que sigui manejable per vostè (dret a la portabilitat).

A través del Delegat de Protecció de Dades pot sol·licitar la informació i formularis necessaris per poder exercir qualsevol d’aquests drets.

Així mateix, l’informem que en qualsevol moment podrà presentar a vostè una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas de considerar incomplerts alguns dels seus drets.

Estan segures les vostres dades?

En l’ATIB recollim, tractem i emmagatzemem les vostres dades aplicant polítiques i normes de seguretat de la informació. Aquestes mesures de seguretat s’apliquen tant a la informació en format electrònic com en paper, i garanteixen la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les vostres dades. En cas que hi hagi un esdeveniment o incident que comprometi les vostres dades, us comunicarem el més aviat possible.

USUARIS D’APLICACIONS DEL PORTAL I DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L’ATIB

En relació amb el RGPD i la LOPD, a continuació, us informarem sobre l’ús de la seva informació personal, així com d’altres qüestions que són del vostre interès.

Qui és el responsable del tractament de les dades?

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), amb domicili al carrer de Can Troncoso 1, 07001 Palma (Illes Balears).

L’ATIB té designat un Delegat de Protecció de Dades que vetllarà pel compliment de la normativa. Les funcions principals del Delegat són, entre altres:

- Supervisar el compliment del que disposa el RGPD, d’altres disposicions i de les polítiques de l’ATIB i els seus encarregats de el tractament, en matèria de protecció de dades personals.
- Oferir l’assessorament que se li demani sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar la seva aplicació.
- Cooperar i actuar de punt de contacte amb l’autoritat de control, en aquest cas l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Pot contactar per a qualsevol qüestió referent a les vostres dades a través de l’adreça de correu electrònic dpd@atib.es, o bé mitjançant un escrit dirigit al seu nom en l’adreça dalt indicada.

Quins són els destinataris del tractament de les dades?

Les categories de dades que recollim es poden agrupar entre persones físiques, contribuents, subjectes obligats, representants legals i presentadors de contribuents o de persones jurídiques.

D’on procedeixen les vostres dades?

Les dades personals ho incorporem directament de la persona interessada.

Quina és la finalitat de la recollida i tractament de les vostres dades?

El registre de persones usuàries de les aplicacions de el Portal web de l’ATIB.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Emmagatzemarem les vostres dades durant el temps que estigui registrat en les aplicacions de el Portal web. En el moment que es deixi d’estar registrat en les aplicacions s’esborraran les vostres dades automàticament.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La recollida i tractament de dades s’ha de fer només si aquest tractament és lícit. Per a això, hi ha unes condicions que hauran de donar-se, tal com detalla el RGPD en el seu article 6. En el cas de l’ATIB, la licitud del tractament de les vostres  dades es troba en la següent normativa:

- Art. 6.1 a) RGPD, ja que l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les vostres dades personals per a l’ús d’aquestes aplicacions de el Portal web.
- Arts. 6 i 8 LOPD.

A qui podem comunicar les vostres dades?

No es preveuen cessions de dades. Us informem que el RGPD no considera destinataris a les autoritats públiques, sempre que les dades cedides siguin puntuals, així com a necessaris per a la missió oficial de l’ATIB. Per tant no cal sol·licitar consentiment a l’interessat per a això.

Quins són els vostres drets per facilitar-nos les vostres dades?

Pel fet de tractar les vostres dades personals teniu uns drets que detallem a continuació:

- Podeu sol·licitar accés a totes les vostres dades personals que tractem (dret d’accés).
- Teniu dret a rectificar les vostres dades, bé perquè són inexactes o perquè han canviat (dret de rectificació).
- Igualment podrà sol·licitar l’esborrat de les vostres dades quan hagi acabat la relació laboral. En diverses circumstàncies, l’esborrat no podrà ser complet causa de l’existència de legislació que ens obliga a mantenir-los durant un període de cinc anys (dret de cancel·lació).
- Teniu dret a sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals (dret d’oposició).
- També podrà sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades en els següents casos (dret a la limitació del tractament):
. Durant l’estudi d’impugnació per la inexactitud de les vostres dades.
. Si el tractament és il·lícit, vostè s’oposi a la supressió de les dades.
. Quan no necessitem tractar les vostres dades, però vostè els necessiti per a l’exercici o defensa davant de possibles reclamacions.
-Si s’ha oposat a el tractament de les dades al·legant interès públic o legítim, mentre estem analitzant si els nostres motius per al tractament prevalen sobre els seus interessos.
- Finalment, teniu dret a que li lliurem les vostres dades personals en format electrònic, de manera que sigui manejable per vostè (dret a la portabilitat).

A través del Delegat de Protecció de Dades pot sol·licitar la informació i formularis necessaris per poder exercir qualsevol d’aquests drets.

Així mateix, l’informem que en qualsevol moment podrà presentar a vostè una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas de considerar incomplerts alguns dels seus drets.

Estan segures les vostres dades?

En l’ATIB recollim, tractem i emmagatzemem les vostres dades aplicant polítiques i normes de seguretat de la informació.

DECLARACIÓ DE COMPLIMENT

En compliment del RGPD i de la LOPD, l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) ha adoptat una sèrie de mesures tècniques i organitzatives que asseguren un tractament de dades personals de forma lícita, lleial i transparent.

L’ATIB garanteix que totes les dades personals que controla o processa estan subjectes a les mesures de privacitat i seguretat que estableix la normativa vigent. Per això, comunica a alt nivell les mesures adoptades.

Designació del Delegat de Protecció de Dades. L’ATIB té designat un delegat de protecció de dades amb el qual es pot posar en contacte a través de l’adreça de correu electrònic: dpd@atib.es.

Registre d’activitats. L’ATIB porta un registre de totes les activitats de tractament efectuades sota la seva responsabilitat (consultar Registre d'activitats de tractament).

Avaluació d’impacte.
L’ATIB té procediments per dur a terme una avaluació d’impacte de les operacions de tractament que poguessin comportar un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques.

Implantació i comunicació de la política de protecció de dades.
L’ATIB ha implantat una política de protecció de dades d’acord amb el RGPD. La mateixa ha estat comunicada a tot el personal de l’entitat i a tots els agents implicats.

Formació als empleats. Els empleats de l’ATIB han rebut la corresponent formació per a un correcte tractament de les dades personals i coneixement dels seus drets.

Garantia de l’exercici dels drets del RGPD. L’ATIB garanteix l’exercici dels drets dels interessats de: accés, rectificació, supressió i oposició, limitació de l’tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades.

Definició de la política de conservació de dades. L’ATIB ha definit una política de conservació de dades, per la qual es garanteix que les dades es conservaran únicament el temps necessari a la finalitat per la qual van ser recollides, passat el qual es destruiran. Suprimirà o retornarà totes les dades personals un cop finalitzi la prestació de servei de tractament.

Terceres parts implicades. L’ATIB ha actualitzat tots els contractes i convenis que manté per al compliment de la normativa vigent en protecció de dades.

Obligació de confidencialitat. Les persones autoritzades per tractar dades personals estan subjectes a l’obligació de confidencialitat per document escrit.

Definició de mesures tècniques i organitzatives. L’ATIB ha definit una sèrie de mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat a el tractament de les dades.

Notificació de violacions de la seguretat de les dades. En cas de ser necessari, l’ATIB notificarà una violació de seguretat de les dades personals a l’autoritat de control i a l’interessat en data i forma segons la normativa vigent.

REGISTRE DACTIVITATS DE TRACTAMENT

Per consultar el document de registre d’activitats pitjau aquí.

POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

Per consultar el document de política de seguretat de la informació pitjau aquí.