Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Període voluntari de pagament de l’IVTM i de la taxa de tractament de residus de l’Ajuntament de Palma de l’any 2023: de 13 de març a 31 de maig

El dia 13 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU) de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici de 2023. El termini de pagament finalitza el 31 de maig de 2023. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciar...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Període voluntari de pagament de l’IVTM i de les taxes de residus i clavagueram de l’Ajuntament d’Artà de l’any 2023: d’1 de març a 2 de maig

El dia 1 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans i de la taxa per la prestació del servei de clavegueram de l’Ajuntament d'Artà corresponents a l’exercici de 2023. El termini de pagament finalitza el  dia...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Anunci de publicació edictal de notificació col·lectiva de les liquidacions de la taxa fiscal sobre el joc de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2023

El 21 de febrer de 2023 s’ha publicat el cens anual regulat als articles 97 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, i 3.2 de l’Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, de 28 d'abril de 2004, per la qua...
Més informació Anunci de publicació... Més informació Anunci ...

Actualització de l’import de les taxes autonòmiques per a l’any 2023

D’acord amb l’article 39 de la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023, per a l’any 2023 les quotes fixes de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears establertes per normes de rang legal es mantenen en la mateixa quantia vigent l’any 2022, sense perjudici de la m...
Més informació Actualització de l’i... Més informació Actualització ...

|< <<       >> >|