Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Normativa tributària general i dels tributs autonòmics propis i cedits

AVIS JURÍDIC IMPORTANT: Els textos que s'ofereixen en aquesta pàgina estan destinats al seu ús com a instrument documental i no tenen validesa jurídica. Per a fins jurídics consultau els textos publicats en els Butlletins Oficials [Butlletí Oficial de l'Estat - Butlletí Oficial de les Illes Balears] Algunes de les normes d'aquesta pàgina no estan consolidades, de manera que poden haver tingut modificacions posteriors. 

ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES
 • Estatut d'Autonomia de las Illes Balears (Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, en la seva redacció per Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer).
 • Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA). BOE núm. 236, d'1 d'octubre de 1980.
 • Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries. BOE núm. 305, de 19 de desembre de 2009.
 • Llei 28/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs de l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears i de fixació de l'abast i les condicions de la cessió. BOE núm. 173, de 17 de juliol de 2010.
NORMATIVA GENERAL ESTATAL I AUTONÒMICA SOBRE ELS PROCEDIMENTS TRIBUTARIS
Normativa estatal
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. BOE núm. 302 de 18 de desembre de 2003.
 • Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal. BOE núm. 286, de 30 de novembre de 2006.
 • Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació. BOE núm. 210, de 2 de setembre de 2005.
 • Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de La Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa. BOE núm. 126, de 27 de maig de 2005.
 • Reial decret 2063/2004, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general del règim sancionador tributari. BOE núm. 260, de 28 d'octubre de 2004.
 • Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs. BOE núm. 213, de 5 de setembre de 2007.
 • Ordre EHA/2987/2005, de 15 de desembre, por la qual es desenvolupa parcialment el Reglament general de desenvolupament de de la Llei 58/2003, de 17 de desmbre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa, aprovat pel Reial decreto 520/2005, de 13 de maig, sobre requisits de suficiència de determinades garanties aportades per obtenir la suspensió de l'execució dels actes impugnats. BOE núm. 304, de 21 de desembre de 2005.
 • Ordre HFP/583/2023, de 7 de juny, per la qual s'eleva a a 50.000 euros el límit exempt de l'obligació d'aportar garantia en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de deutes derivats de tributs cedits la gestió recaptatòria de les quals correspongui a les comunitats autònomes. BOE núm. 138, de 10 de juny de 2023.
Normativa autonòmica
 • Decret 16/2022, de 23 de maig, pel qual es desplega el cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears, es regula el Fons de Prevenció i Gestió de Residus i es modifica el Decret 14/2019, de 15 de març, de notificació i comunicació electròniques en l’àmbit de l’Agència Tributària de les Illes Balears. BOIB núm. 67, de 24 de maig de 2022.
 • Decret 14/2019, de 15 de març, de notificació i comunicació electròniques en l'àmbit de l'Agència Tributària de les Illes Balears. BOIB núm. 35, de 16 de març de 2019.
 • Ordre del conseller d’Hisenda i Pressuposts de 23 de gener de 2014 per la qual s’estableixen els honoraris estandarditzats dels perits tercers designats per intervenir en les taxacions pericials contradictòries. BOIB núm. 16, d'1 de febrer de 2014.
 • Ordre del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació d'1 d'agost de 2012, per la qual s'eleva el límit exempt de l'obligació d'aportar garantia en les sol·licitus d'ajornament o fraccionament a 18.000 euros. BOIB núm. 115, de 9 d'agost de 2012.
 • Ordre de 15 de març de 1994, per la qual es regula el procediment de gestió d'ajornaments i fraccionaments de deutes a favor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. BOCAIB núm. 43, de 9 d'abril de 1994.
 • Ordre de 27 de novembre de 1996, per la qual es regula el procediment que s'ha de seguir en la tramitació dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. BOCAIB núm. 157, de 19 de desembre de 1996.
 • Decret 20/2012, de 16 de març, pel qual es regula l'estructura dels òrgans competents per al coneixement i resolució de les reclamacions economicoadministratives que es produeixin dins l'àmbit de la gestió econòmica, financera i tributària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. BOIB núm. 42, de 22 de març de 2012.
PRESENTACIÓ TELEMÀTICA
Normativa autonòmica
IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
Normativa estatal
 • Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. BOE núm. 251, de 20 d'octubre de 1993.
 • Reial decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. BOE núm. 148, de 22 de juny de 1995.
 • Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. BOE núm. 304, 30 de desembre de 1990.
 • Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit. BOE núm. 312, de 29 de desembre de 1992 (en especial els articles 4.4, 7.1 i 9, 8.2.2 i 20.1.20, 21, 22 i 23).
 • Llei 2/1994, de 30 de març, de subrogació i modificació de préstecs hipotecaris. BOE núm. 80, de 4 d'abril de 1994.
 • Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, per el aul s'aprovadel Text refós de la Llei de societats de capital. BOE núm. 161, de 3 de juliol de 2010.
 • Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries. BOE núm. 159, de 5 de juliol de 1995.
 • Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats. BOE núm. 288, de 28 de novembre de 2014.
 • Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de societats laborals i participades. BOE núm. 247, de 15 d'octubre de 2015.
 • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius al mecenatge. BOE núm. 307, de 24 de desembre de 2002.
 • Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge. BOE núm. 254, de 23 d'octubre de 2003.
 • Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d'ocupació. BOE núm 293, de 3 de desembre de 2010.
 • Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s'estableixen normes contra les pràctiques d'elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc. BOE núm 164, de 10 de juliol de 2021.
 • Ordre HFP/1396/2023, de 26 de desembre, per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l'impost sobre successions i donacions i l'impost especial sobre determinats mitjans de transport. BOE núm. 311, de 29 de desembre de 2023.
Normativa autonòmica
 • Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024. BOIB núm. 176, de 30 de desembre de 2023.
 • Llei 11/2023, de 14 de novembre, de modificació del Decret legislatiu 11/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les llles Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat. BOIB núm. 161, de 25 de novembre de 2023.
 • Decret llei 4/2023, de 18 de juliol, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat. BOIB núm. 100, de 18 de juliol de 2023.
 • Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat. BOIB núm. 77, de 7 de juny de 2014.
 • Decret 131/2005, de 23 de desembre, de 23 de desembre, pel qual s'estableixen les condicions i requisits a complir per a l'aplicació d'algunes de les mesures tributàries autonòmiques. BOIB núm. 193, de 27 de desembre de 2005.
 • Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, de 6 de juny de 2006, per la qual s'aprova el model 690 'Relació d'operacions subjectes a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i a l'impost sobre successions i donacions declarades en altres comunitats autònomes, el rendiment de les quals correspongui a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Declaració informativa' i s'estableixen les obligacions formals dels titulars dels registres de la propietat en els quals es presentin a inscripció aquestes operacions. BOIB núm. 84, de 13 de juny de 2006.
 • Instrucció 1/2020, de 6 de febrer, per la qual s’estableixen els criteris que els serveis d’ajuda i informació de l’Agència Tributària de les Illes Balears han d’aplicar per a l’emplenament de la declaració de l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses en determinades transmissions de béns mobles realitzades per particulars per a la seva revenda per part d’empresaris o professionals.
IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS
Normativa estatal
 • Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'impost sobre successions i donacions. BOE núm. 303, de 19 de desembre de 1987.
 • Reial decret 1629/1991, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre successions i donacions. BOE núm. 275, de 16 de novembre de 1991.
 • Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol. BOE núm. 155, de 29 de juny de 1985.
 • Reial decret 111/1986, de 10 de gener, de desplegament parcial de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol. BOE núm. 24, de 28 de gener de 1986.
 • Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni. BOE núm. 136, de 7 de juny de 1991, (en especial els articles 4.8, 11 i 18 i la disposició addicional tercera).
 • Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. BOE núm. 251, de 20 d'octubre de 1993 (en especial els articles 7, 14.6, 14.7 i 31.2).
 • Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries. BOE núm. 159, de 5 de juliol de 1995.
 • Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s'estableixen normes contra les pràctiques d'elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc. BOE núm 164, de 10 de juliol de 2021.
 • Resolució 2/1999, de 23 de març, de la Direcció General de Tributs, relativa a l'aplicació de les reduccions en la base imposable de l'impost sobre successions i donacions, en matèria d'habitatge habitual i empresa familiar. BOE núm. 86, de 10 d'abril de 1999.
 • Reial decret 1704/1999, de 5 de novembre, pel qual es determinen els requisits i les condicions de les activitats empresarials i professionals i de les participacions en entitats per a l'aplicació de les exempcions corresponents en l'impost sobre el patrimoni. BOE núm. 266, de 6 de novembre de 1999.
 • Ordre HFP/1396/2023, de 26 de desembre, per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l'impost sobre successions i donacions i l'impost especial sobre determinats mitjans de transport. BOE núm. 311, de 29 de desembre de 2023.
Normativa autonòmica
 • Llei 11/2023, de 14 de novembre, de modificació del Decret legislatiu 11/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les llles Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat. BOIB núm. 161, de 25 de novembre de 2023.
 • Decret llei 4/2023, de 18 de juliol, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat. BOIB núm. 100, de 18 de juliol de 2023.
 • Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat. BOIB núm. 77, de 7 de juny de 2014.
 • Decret 131/2005, de 23 de desembre, de 23 de desembre, pel qual s'estableixen les condicions i requisits a complir per a l'aplicació d'algunes de les mesures tributàries autonòmiques. BOIB núm. 193, de 27 de desembre de 2005.
 • Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, de 6 de juny de 2006, per la qual s'aprova el model 690 'Relació d'operacions subjectes a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i a l'impost sobre successions i donacions declarades en altres comunitats autònomes, el rendiment de les quals correspongui a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Declaració informativa' i s'estableixen les obligacions formals dels titulars dels registres de la propietat en els quals es presentin a inscripció aquestes operacions. BOIB núm. 84, de 13 de juny de 2006.
 • Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, de 13 de maig de 2008, per la qual s'aproven els models 660 i 661 de declaració i 650, 651, 653, 654 i 655 d'autoliquidació de l'impost sobre successions i donacions. BOIB núm. 75 ext., de 20 de maig de 2008.
IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
Normativa estatal
 • Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la modificació de les lleis dels imposts sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. BOE núm. 285, de 29 de novembre de 2006.
 • Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de no Residents. BOE núm. 62, de 12 març de 2004.
 • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius al mecenatge. BOE núm. 307, de 24 de desembre de 2002.
 • Llei 46/2002, de 18 de desembre, de reforma parcial de l'impost sobre la renda de les persones físiques, i per la qual es modifiquen les lleis dels imposts sobre societats i sobre la renda de no residents. BOE núm. 303, de 19 de desembre de 2002.
 • Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció por desocupació i millora de l'ocupabilitat. BOE núm. 298, de 13 de desembre de 2002.
 • Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i es modifica el Reglament de Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret 304/2004, de 20 de febrer. BOE núm. 78, de 31 de març de 2007.
 • Reial decret 1776/2004, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de no Residents. BOE núm. 188, de 5 d'agost de 2004.
 • Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge. BOE núm. 254, de 23 d'octubre de 2003.
Normativa autonòmica
 • Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024. BOIB núm. 176, de 30 de desembre de 2023.
 • Llei 11/2023, de 14 de novembre, de modificació del Decret legislatiu 11/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les llles Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat. BOIB núm. 161, de 25 de novembre de 2023.
 • Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat. BOIB núm. 77, de 7 de juny de 2014.
 • Decret 131/2005, de 23 de desembre, de 23 de desembre, pel qual s'estableixen les condicions i requisits a complir per a l'aplicació d'algunes de les mesures tributàries autonòmiques. BOIB núm. 193, de 27 de desembre de 2005.
TAXES FISCALS SOBRE EL JOC
Normativa estatal
 • Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc. BOE núm. 127, de 28 de maig de 2011.
 • Reial decret 2221/1984, de 12 de desembre, pel qual es regula la taxa fiscal que grava l'autorització o l'organització o la celebració de jocs de sort, envit o atzar. BOE núm. 304, de 20 de desembre de 1984.
 • Reial decret llei 16/1977, de 25 de febrer, pel qual es regulen els aspectes penals, administratius i fiscals dels jocs de sort, envit o atzar i apostes. BOE núm. 56, de 7 de març de 1977.
 • Decret 3059/1966, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de taxes fiscals (articles 36 a 41, que regulen les taxes sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries). BOE núm. 302, de 19 de desembre de 1966.
Normativa autonòmica
 • Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat. BOIB núm. 77, de 7 de juny de 2014.
 • Ordre de 28 de desembre de 1999, per la qual s'aproven varis models de declaració liquidació de la taxa fiscal sobre el joc i el sobre anual per a casinos, impost sobre el joc del bingo i altres jocs. BOIB núm. 2, de 4 de gener de 2000.
 • Decret 79/2002, de 31 de maig, pel qual es regula una nova modalitat de pagament de la taxa fiscal per al joc del bingo. BOIB núm. 69, de 8 de juny de 2002.
 • Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, de 28 d'abril de 2004, per la qual es regula la gestió censal i el pagament mitjançant rebut de la taxa fiscal sobre el joc en màquines tipus «B» o recreatives amb premi i en màquines tipus «C» o d'atzar. BOIB núm. 64, de 6 de maig de 2004.
 • Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, de 14 de maig de 2004, per la qual es regula el procediment per a la presentació i el pagament telemàtic de les declaracions liquidacions corresponents a la taxa fiscal sobre el joc a casinos i al cànon de sanejament d'aigües. BOIB núm. 71, de 20 de maig de 2004.
 • Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, de 15 de març de 2005, per la qual s'aprova el model 041 de declaració liquidació de les apostes hípiques i jocs de promoció del trot i es regula el procediment per a la seva presentació i pagament telemàtic. BOIB núm. 46, de 22 de març de 2005.
 • Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, de 21 de setembre de 2005, per la qual es regula el procediment per a la presentació i el pagament telemàtic de les declaracions liquidacions corresponents a la taxa fiscal sobre el joc del bingo. BOIB núm. 143, de 27 de setembre de 2005.
 • Ordre 14/2024 del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació per la qual s’aproven els models 656 i 666, de declaració liquidació i de resum anual, respectivament, del cànon de sanejament d’aigües, i el model 043-E, de declaració liquidació trimestral de la taxa fiscal sobre el joc corresponent al bingo electrònic, i s’estableixen la forma i el procediment de presentació i pagament d’aquestes declaracions. BOIB núm. 60, de 7 de maig de 2024.
CÀNON DE SANEJAMENT D'AIGÜES
 • Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024. BOIB núm. 176, de 30 de desembre de 2023.
 • Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües. BOIB núm. 57, de 7 de maig de 2016.
 • Decret 132/1995, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament per al desplegament de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigües. BOCAIB núm. 158, de 21 de desembre de 1995.
 • Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, de 14 de maig de 2004, per la qual es regula el procediment per a la presentació i el pagament telemàtic de les declaracions liquidacions corresponents a la taxa fiscal sobre el joc a casinos i al cànon de sanejament d'aigües. BOIB núm. 71, de 20 de maig de 2004.
 • Ordre 14/2024 del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació per la qual s’aproven els models 656 i 666, de declaració liquidació i de resum anual, respectivament, del cànon de sanejament d’aigües, i el model 043-E, de declaració liquidació trimestral de la taxa fiscal sobre el joc corresponent al bingo electrònic, i s’estableixen la forma i el procediment de presentació i pagament d’aquestes declaracions. BOIB núm. 60, de 7 de maig de 2024.
IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
Normativa estatal
 • Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni. BOE núm. 136, de 7 de juny de 1991
 • Reial decret 1704/1999, de 5 de novembre, pel qual es determinen els requisits i les condicions de les activitats empresarials i professionals i de les participacions en entitats per a l'aplicació de les exempcions corresponents a l'impost sobre el patrimoni. BOE núm. 266, de 6 de novembre de 1999.
Normativa autonòmica
 • Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024. BOIB núm. 176, de 30 de desembre de 2023.
 • Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat. BOIB núm. 77, de 7 de juny de 2014.
IMPOST SOBRE ESTADES TURÍSTIQUES
 • Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible.BOIB núm. 42, de 4 d'abril de 2016.
 • Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible.BOIB núm. 81, de 25 de juny de 2016.
 • Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. BOIB ext. núm. 84, de 15 de maig de 2020.
 • Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. BOIB núm. 180, de 20 d’octubre de 2020.
 • Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021. BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020.
 • Decret llei 1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal de 2021, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda social garantitzada i en altres sectors d’activitat administrativa. BOIB núm. 11, de 26 de gener de 2021.
 • Decret llei 2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar. BOIB núm. 40, de 23 de març de 2021.
 • Ordre de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 20 d’abril de 2021 per la qual es redueixen els signes, els índexs o els mòduls de l’annex 1 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible, per a l’exercici fiscal de 2020. BOIB núm. 53, de 22 dabril de 2021.
 • Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022. BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021.
 • Ordre 9/2022 de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per la qual es redueixen els signes, els índexs o els mòduls de l’annex 1 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible, per a l’exercici fiscal de 2021. BOIB núm. 56, de 28 dabril de 2022.
 • Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023. BOIB núm. 171, de 31 de desembre de 2022.
CÀNON SOBRE L'ABOCAMENT I LA INCINERACIÓ DE RESIDUS
 • Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021. BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020
 • Decret 16/2022, de 23 de maig, pel qual es desplega el cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears, es regula el Fons de Prevenció i Gestió de Residus i es modifica el Decret 14/2019, de 15 de març, de notificació i comunicació electròniques en l’àmbit de l’Agència Tributària de les Illes Balears. BOIB núm. 67, de 24 de maig de 2022.
 • Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023. BOIB núm. 171, de 31 de desembre de 2022.
IMPOST SOBRE EL DIPÒSIT DE RESIDUS A ABOCADORS, LA INCINERACIÓ I LA COINCINERACIÓ DE RESIDUS
Normativa estatal
Normativa autonòmica