Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Taxa fiscal sobre el joc: màquines amb autorització temporal (quota reduïda)

Declaració liquidació màquines tipus B o terminals d’un sol jugador amb autorització temporal per un període no superior a sis mesos amb quota anual reduïda.

Amb caràcter previ a la sol·licitud d’autorització administrativa a l’òrgan competent el subjecte passiu ha de presentar davant de l’Administració tributària una declaració censal (model C045).

La taxa s’ha d’autoliquidar i ingressar, per l’import corresponent a la totalitat de la quota anual, en el termini màxim d’un mes comptador des de l’autorització corresponent.

En tot cas, l’aplicació d’aquesta quota reduïda en lloc de la quota ordinària exigeix el compliment de tots els requisits següents:

  1. Les màquines han d’estar donades d’alta un termini no superior a 6 mesos a l’any.
  2. El nombre de màquines o terminals a les quals se’ls pot aplicar aquesta tarifa no pot superar el 10 % del cens de màquines existents, per a cada subjecte passiu de l’impost, el dia 1 de gener de 2012.
  3. El subjecte passiu ha d’estar al corrent de les obligacions fiscals i dels deutes de dret públic sobre el joc.

Així mateix, és aplicable a aquesta quota reduïda l’increment percentual per màquines de tipus B exclusives de sales de joc: 10 % sobre les quanties aplicables a les màquines de tipus B ordinàries o recreatives amb premi programat, màquines de tipus B especials i màquines tipus B exclusives per a bingo.

La quota anual reduïda és:

Tipus de màquina Quota anual reduïda
B Ordinàries, B Exclusives bingo,  B Especials 2.200,00 €
B Exclusiva sales de joc 2.420,00 €

Un vegada efectuat el pagament s’ha de presentar l’exemplar per l’Administració a les oficines dels Serveis Centrals o Delegació Insular corresponent (consultar oficines).

Pagament telemàtic de la taxa:

- Taxa fiscal sobre el joc: Màquines temporals: màquines de tipus B ordinàries o recreatives amb premi programat, màquines de tipus B especials i màquines tipus B exclusives per a bingo (2.200,00 €)

- Taxa fiscal sobre el joc: Màquines temporals: màquines de tipus B exclusives de sales de joc (2.420,00 €)