Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Actualització de l’import de les taxes autonòmiques per a l’any 2022

D’acord amb l’article 39 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022, per a l’any 2022 les quotes fixes de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears establertes per normes de rang legal es mantenen en la mateixa quantia vigent l’any 2021, sense perjudici de la mo...
Més informació Actualització de l’i... Més informació Actualització ...

Pagament de tributs locals de cobrament periòdic anual per rebut l’any 2022

Per a l’any 2022 podeu consultar el quadre general dels terminis voluntaris de pagament dels tributs locals de cobrament periòdic anual per rebut la recaptació dels quals correspon a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), així com els terminis per sol·licitar la domiciliació, per anular-la o modificar el compte bancari de domiciliació i les da...
Més informació  Pagament de tributs... Més informació ...

Valor de referència de béns immobles: base imposable de l’ITPAJD i de l’ISD a partir d’1 de gener de 2022

A partir de l’1 de gener de 2022, d’acord amb el que estableix la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau, en el cas d’adquisició, de forma onerosa o gratuïta, d’immobles, el valor de referència dels immobles determinat pel Cadastre passa a tenir la consideració de base imposable de l’impost de transmissions patr...
Més informació Valor de referència ... Més informació Valor ...

Mesures en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022

 La Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022 estableix les mesures de caràcter tributari següents:1.- Impost sobre la renda de les persones físiques.Es modifica la deducció autonòmica del 15 % dels imports satisfets en el període impositiu per raó de l’arrendament de l’habitatge ha...
Més informació Mesures en matèria t... Més informació Mesures ...

|< <<       >> >|