Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Denúncies tributàries

El frau fiscal i les denúncies tributàries

La identificació, prevenció i correcció del frau fiscal són objectius primaris de qualsevol Administració tributària, per tal de garantir la distribució equitativa de les càrregues fiscals entre tota la població. En l’àmbit de la gestió pública, el frau fiscal es presenta com un obstacle greu per mantenir i avançar en la consolidació dels serveis públics de qualitat, en condicionar la quantitat i la qualitat d'aquests serveis i específicament de les prestacions socials.

A nivell general de l
economia, el frau genera efectes econòmics negatius i suposa una pèrdua de riquesa per al conjunt de la societat.

Mitjançant la denúncia es poden posar en coneixement de l’Administració tributària fets o situacions que puguin ser constitutius d’infraccions tributàries o tenir transcendència per a l
aplicació dels tributs. En efecte, la denúncia a l’àmbit tributari suposa posar en coneixement de l'Administració tributària l’existència de fets ocults totalment o parcialment amb transcendència tributària.

Aquesta bústia de denúncies tributàries, dins l’àmbit de l
article 114 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, suposa un intent d’estimular la col·laboració de la ciutadania en defensa de l'interès general, en la prevenció i el descobriment del frau fiscal i la lluita contra la insolidaritat. Permet que els ciutadans col·laborin amb lAgència Tributària de les Illes Balears (ATIB) amb la denúncia de conductes fraudulentes que facilitin la detecció del frau i el coneixement de fets susceptibles de provocar linici dactuacions de control tributari.

Qui pot presentar una denúncia tributària?

Pot presentar una denuncia tributària qualsevol persona física o jurídica que tingui coneixement de fets que suposin l’incompliment de les obligacions fiscals respecte dels tributs gestionats per l’ATIB.

L’ATIB garanteix l’absoluta confidencialitat de la informació rebuda i de la identitat del denunciant.

Les denúncies tributàries es poden presentar per correu ordinari mitjançant escrit dirigit a la Direcció de l’ATIB, personalment en qualsevol de les oficines o dependències de l’ATIB o de forma telemàtica utilitzant el formulari que teniu a continuació.

Informació al denunciant

L’inici dactuacions inspectores no es produeix com a conseqüència de la presentació de la denúncia sinó, el el seu cas, per l’actuació investigadora dels òrgans de la Inspecció.

L’ATIB no proporcionarà cap informació al denunciant respecte de la possible investigació de les dades consignades en la denúncia. El denunciant no es considera interessat en l’actuació administrativa i no està legitimat per interposar-ne recursos o reclamacions en relació als resultats.

Important: La presentació d’una denúncia tributària no suposa l’inici d’un procediment d’aplicació de tributs (com, per exemple, anulació o rectificació de liquidació) o de revisió tributària (com ara, recurs de reposició, devolució d’ingressos indeguts, etc.), que s’han d’iniciar en els termes que preveu la normativa aplicable al corresponent procediment.

Guardar PDF Guardar PDF Guardar PDF Guardar PDF
Denúncies tributàries
×
La presentació duna denúncia tributària no suposa linici dun procediment daplicació de tributs o de revisió tributària, que shan diniciar en els termes que preveu la normativa aplicable al corresponent procediment. Així mateix, sha de tenir en compte que l’inici dactuacions inspectores no es produeix com a conseqüència de la presentació de la denúncia sinó, en el seu cas, per l’actuació investigadora dels òrgans de la Inspecció.