Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna: mesures tributàries

El Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna, estableix les següents mesures tributàries (disposició final segona):1.- Impost sobre la renda de les persones físiques.a) S’estableix una deducció (nou article 5 sexties del Text ...
Més informació Decret llei 4/2022, ... Més informació Decret ...

Període voluntari de pagament de l’IVTM i de la taxa de tractament de residus de l’Ajuntament de Palma de l’any 2022: de 14 de març a 31 de maig

El dia 14 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU) de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici de 2021. El termini de pagament finalitza el 31 de maig de 2022. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciar...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Període voluntari de pagament de l’IVTM i de les taxes de residus i clavagueram de l’Ajuntament d’Artà de l’any 2022: d’1 de març a 2 de maig

El dia 1 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans i de la taxa per la prestació del servei de clavegueram de l’Ajuntament d'Artà corresponents a l’exercici de 2022. El termini de pagament finalitza el  dia...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Anunci de publicació edictal de notificació col·lectiva de les liquidacions de la taxa fiscal sobre el joc de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2022

El 22 de febrer de 2022 s’ha publicat el cens anual regulat als articles 97 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny,  i 3.2 de l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 28 d’abril de 2004 (BOIB núm. 6...
Més informació Anunci de publicació... Més informació Anunci ...

|< <<       >> >|