Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Modificacions en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014


La Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014
(BOIB núm. 181, de 31 de desembre de 2013), que entra en vigor l'1 de gener de 2014,  preveu diverses modificacions en la normativa tributària aplicable en l'àmbit de les Illes Balears.

 

Entre aquestes mesures cal destacar les següents:
 
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
(article 28), en la seva modalitat de transmissió de vehicles a motor -model tributari 620-: s’estableix un nou règim específic pel que fa a la tributació de les transmissions patrimonials oneroses de vehicles, mitjançant un sistema de quanties fixes vinculades al cubicatge o a  l’emissió de diòxid de carbó del vehicle, en funció de que la data de la seva matriculació sigui abans o després de l’1 de gener de 2011, respectivament, i en lantiguitat del vehicle (vegeu nota informativa).

Impost sobre hidrocarburs (disposició final primera): es modifica la
Llei 12/2012, de 26 de setembre, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (article 3.1), perquè s'adapti a la nomenclatura i als epígrafs de l’impost sobre hidrocarburs (abans anomenat impost sobre les vendes detallistes de determinats hidrocarburs).

Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar (disposició final segona): es modifiquen alguns elements quantitatius de fets imposables integrats en la taxa fiscal sobre el joc relativa als joc de bingo i als casinos (es redueix el tipus del 19% al 18,2%) i als casinos (es modifiquen els trams de la base imposable i es redueix el tipus del primer tram del 21% al 20%). Així mateix s'introdueixen algunes modificacions respecte a al règim de tributació de les màquines de joc tipus B.

Cànon de sanejament d’aigües (disposicións transitòries segona i tercera i disposició final tercera): s’estableix un nou sistema alternatiu d’estimació objectiva dels saldos de cobrament dubtós, així com de la quota corresponent als camps de golf, tot això amb efectes per a l’exercici fiscal de 2013
(vegeu nota informativa).

També es regulen i modifiquen determinades taxes autonòmiques (disposició final quarta), entre les quals cal destacar la introducció de noves bonificacions per a determinats col·lectius en l’emissió o la renovació de la targeta sanitària individual. I es preveu l’actualització dels tipus de gravamen específics o graduals i les quotes fixes dels tributs propis i altres prestacions patrimonials de caràcter públic de la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que s’incrementaran en la quantitat  que resulti d’aplicar a l'import exigit durant l’any 2013 el coeficient derivat de l’augment de l’índex de preus de consum de l’Estat espanyol corresponent a l’exercici 2012 (article 27). Aquest increment, d’acord amb les dades oficials publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, és del 2,9 %.