Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Anunci de publicació edictal de notificació col·lectiva de les liquidacions de la taxa fiscal sobre el joc de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2022


El 22 de febrer de 2022 s’ha publicat el cens anual regulat als articles 97 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny,  i 3.2 de l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 28 d’abril de 2004 (BOIB núm. 64, de 6 de maig de 2004), així com la notificació col·lectiva de les liquidacions.

La publicació edictal indicada produeix els efectes de notificació de la liquidació a cada un dels subjectes passius, d’acord amb el que disposa l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,  general tributària.

En cas de personació en els oficines de lATIB (oficines dels Serveis Centrals i de les Delegacions Insulars de l’ATIB, que podeu consultar si pitjau aquí), les persones representants han de presentar un escrit d’autorització de representació i aportar el document justificatiu DNI/NIE. Si la persona representada és una persona jurídica també ha de figurar el segell de l’entitat.

També podeu accedir a la notificació de la liquidació a "Les meves notificacions" en la seu electrònica de l’ATIB amb certificat digital reconegut, DNI electrònic o Cl@ve (accedir a la seu electrònica).