Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Mesures en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022

 
La Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022 estableix les mesures de caràcter tributari següents:

1.- Impost sobre la renda de les persones físiques.

Es modifica la deducció autonòmica del 15 % dels imports satisfets en el període impositiu per raó de l’arrendament de l’habitatge habitual per part d’aquests col·lectius a fi de reconèixer expressament el caràcter de família nombrosa de les famílies monoparentals amb un únic fill amb discapacitat igual o superior al 33 %, i també a fi d’estendre a les famílies monoparentals de dos o més fills el tractament fiscal específic d’aquesta deducció aplicable a les famílies nombroses, tot això d’acord amb el que estableixen els articles 6 i 7.7 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies (apartats 1 i 2 de la disposició final segona que modifiquen el primer paràgraf de l’apartat 1 i el darrer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 3 bis del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).

2.- Impost sobre transmissions patrimonials  i actes jurídics documentats:

a) Es modificat el tipus de gravamen general relatiu a operacions immobiliàries, de manera que el darrer tram de l’escala de gravamen corresponent a adquisicions d’immobles amb un valor superior al milió d’euros passa de l’11 % a l’11,5 % (apartat 3 de la disposició final segona que modifica la lletra a) de l’article 10 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).

b) S’amplia el ventall de potencials contribuents beneficiaris del tipus de gravamen reduït del 5 % en l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses corresponent a l’adquisició de l’habitatge habitual del contribuent, el qual ja no té perquè ser el primer habitatge amb aquest caràcter al llarg de la seva vida, sempre que, això sí, no disposi simultàniament de cap altre dret de propietat o d’ús o gaudi sobre cap altre habitatge, ni l’adquireixi posteriorment en un termini de quatre anys (apartat 3 de la disposició final segona que modifica la lletra c) de l’article 10 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).

Veure: Nota informativa.

INFO: Impost sobre transmssions patrimonials.

3.- Impost sobre successions i donacions.

En l’àmbit de l'impost sobre donacions s’amplia l’abast de la reducció vigent sobre la base imposable relativa a l’adquisició a títol gratuït d’un immoble que constitueixi el primer habitatge habitual de fills o descendents del donant menors de 36 anys, o fills o descendents del donant discapacitats amb un grau de minusvalidesa física o sensorial igual o superior al 65% o amb un grau de minusvalidesa psíquica de grau igual o superior al 33%, de manera que la donació no s’hagi de fer en tot cas en plena propietat sinó que també s’inclogui la constitució d’un usdefruit sobre l’habitatge a favor del donatari (apartat 4 de la disposició final segona que modifica la lletra a) de l’article 48.2 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).

INFO: Impost sobre successions i donacions.

4.- Impost sobre estades turístiques.

Excepcionalment, l’autoliquidació anual corresponent a l’exercici fiscal de 2021 dels establiments turístics als que resulta d’aplicació el règim d’estimació objectiva (model 710), s’ha de presentar i ingressar entre l’1 i el 31 de maig de 2022 (disposició transitòria segona).

INFO: Impost sobre estades turístiques.

5.- Taxes autonòmiques.

Per a l’any 2022 les quotes fixes de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears establertes per normes de rang legal s’han de mantenir en la mateixa quantia vigent l’any 2021, sens perjudici del que estableix la disposició final de la Llei en relació a la modificació d’algunes taxes per adaptar-les, segons els casos, a les lleis substantives vigents en els diferents sectors d’activitat administrativa i a l’estructura organitzativa actual de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (article 39).


NOTA IMPORTANT: A partir de l’1 de gener de 2022, d’acord amb el que estableix la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau, en el cas d’adquisició, de forma onerosa o gratuïta, d’immobles, el valor de referència dels immobles determinat pel Cadastre passa a tenir la consideració de base imposable de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) i de l’impost sobre successions i donacions (ISD), excepte en el cas que el valor del bé immoble declarat o el preu sigui superior al seu valor de referència, en què el valor declarat o preu es prendrà com base imposable.

En aquest sentit, aquesta Llei modifica la disposició transitòria novena i la disposició final tercera del Text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març,  així com també el Text refós de la Llei de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre (veure modificació), i la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre successions i donacions (veure modificació).

D’acord amb la nova regulació, quan l’immoble tingui un valor de referència que pugui ser certificat per la Direcció General del Cadastre, aquest valor de referència passa a ser el valor mínim pel qual s’ha de tributar en aquests casos.

De conformitat amb això, pel que fa la normativa autonòmica balear, la disposició addicional tercera del del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny (introduïda per l’apartat 5 de la disposició final segona de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022), estableix que les referències al valor real dels béns immobles efectuades a l'esmentat Decret legislatiu s'han d'entendre efectuades al valor de referència que preveu la normativa reguladora del cadastre immobiliari.

Informació i consulta del valor de referència.