Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Valor de referència de béns immobles: base imposable de l’ITPAJD i de l’ISD a partir d’1 de gener de 2022


A partir de l’1 de gener de 2022, d’acord amb el que estableix la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau, en el cas d’adquisició, de forma onerosa o gratuïta, d’immobles, el valor de referència dels immobles determinat pel Cadastre passa a tenir la consideració de base imposable de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) i de l’impost sobre successions i donacions (ISD), excepte en el cas que el valor del bé immoble declarat o el preu sigui superior al seu valor de referència, en què el valor declarat o preu es prendrà com base imposable.

En aquest sentit, aquesta Llei modifica la disposició transitòria novena i la disposició final tercera del Text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març,  així com també el Text refós de la Llei de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre (veure modificació), i la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre successions i donacions (veure modificació).

D’acord amb la nova regulació, quan l’immoble tingui un valor de referència que pugui ser certificat per la Direcció General del Cadastre, aquest valor de referència passa a ser el valor mínim pel qual s’ha de tributar en aquests casos.

De conformitat amb això, pel que fa la normativa autonòmica balear, la disposició addicional tercera del del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny (introduïda per l’apartat 5 de la disposició final segona de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022), estableix que les referències al valor real dels béns immobles efectuades a l'esmentat Decret legislatiu s'han d'entendre efectuades al valor de referència que preveu la normativa reguladora del cadastre immobiliari.

INFORMACIÓ I CONSULTA DEL VALOR DE REFERÈNCIA.