Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Mesures en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023


La Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023 estableix les mesures tributàries següents:

1.- IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (apartats 2 a 15 de la disposició final quarta que modifiquen el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).

a) S’incrementa el límit màxim de despesa deduïble en totes les deduccions autonòmiques i els llindars màxims de renda per tenir dret a les deduccions, tant en declaracions individuals com en declaracions conjuntes, passen a ser de 52.800 euros en el cas de tributació conjunta i de 33.000 euros en tributació individual.

b) S’incrementa a 1.760 euros l’import de la deducció per cada descendent que depengui econòmicament del contribuent i cursi, fora de l’illa de l’arxipèlag balear en què es trobi la residència habitual del contribuent, estudis universitaris, ensenyaments artístics superiors, formació professional de grau superior, ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau superior, ensenyaments esportius de grau superior o qualsevol altre estudi que, d’acord amb la legislació orgànica estatal en matèria d’educació, es consideri educació superior.

c) Es crea una deducció autonòmica a fi de minvar l’impacte en aquest impost dels increments de renda inherents a les subvencions o ajuts que els contribuents puguin rebre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per pal·liar la inflació durant l’any 2023 (sempre que no formin part dels rendiments d’activitats econòmiques del contribuent).

L’import de la deducció és el resultat d'aplicar el tipus mitjà de gravamen autonòmic sobre l'import de la subvenció o ajut integrat en la base liquidable autonòmica

d) Es crea una deducció autonòmica pel cost dels interessos abonats pels contribuents en contractes de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària i amb tipus d’interès variable, subscrits per al finançament de l’adquisició d’habitatge habitual, amb efectes en els exercicis fiscals de 2022 i 2023.

L’import de la deducció és la diferència entre els interessos abonats l’any 2022, pel que fa a la liquidació de l’impost de l’exercici de 2022, i l’any 2023, pel que fa a la liquidació de l’impost de l’exercici de 2023, respecte, en ambdós casos, dels abonats l’any 2021. En tot cas, la deducció té un límit màxim de 250 euros per contribuent.

2.- IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

a) Es modifica el tipus de gravamen general relatiu a operacions immobiliàries: el tram de l’escala de gravamen corresponent a adquisicions d’immobles amb un valor superior al milió d’euros passa del 11,5% al 12% i es crea un nou tram en cas d’immobles amb un valor superior a dos milió d’euros del 13% (apartat 16 de la disposició final quarta que modifica la lletra a) de l’article 10 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).

b) S’estableix un tipus de gravamen reduït del 4% (fins ara era del 5%) en l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses corresponent a l’adquisició de l’habitatge habitual del contribuent n els termes establerts per la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques sempre que el seu valor real o declarat sigui igual o inferior a 270.151,20 euros (fins ara era de 200.000,00 euros) i que l’adquirent no disposi de cap altre dret de propietat o d’ús o gaudi respecte de cap altre habitatge (apartat 16 de la disposició final segona que modifica la lletra c) de l’article 10 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).

Veure: Nota informativa de tipus de gravamen per transmissió de béns immobles.

c) S’incrementa fins a un valor de l’immoble igual o inferior a 270.151,20 euros (fins ara era de 200.000,00 euros)  per poder aplicar el tipus reduït de l’1,2% corresponent en la modalitat d’actes jurídics documentats aplicable a les operacions d’adquisició immobiliària sotmeses a l’impost sobre el valor afegit (apartat 17 de la disposició final quarta que modifica l’article 18 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).

d) S’estableix un tipus de gravamen del 2% en la modalitat d’actes jurídics documentats per les primeres còpies d'escriptures i actes notarials, quan tenguin per objecte la transmissió onerosa o la constitució de drets reals sobre béns immobles, quan el valor real o declarat (sempre que aquest darrer sigui superior al real) de l'immoble sigui igual o superior a 1.000.000 d’euros (apartat 18 de la disposició final quarta que afegeix l’article 17 bis en el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).

Info: Impost sobre transmssions patrimonials i actes jurídics documentats.

3.- IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS.

a) S’incrementa la reducció per adquisició de l’habitatge habitual per part de determinats col·lectius:  Quan en la base imposable corresponent a una donació a favor de fills o descendents del donant s’inclogui un immoble que hagi de constituir el primer habitatge habitual (i el valor real o declarat -si aquest darrer és superior- de l’immoble adquirit no sigui susperior a l’import de 270.151,20 euros), s’aplicarà una reducció del 60% sobre el valor real d’aquest immoble.

A més, aquesta reducció serà del 95% quan el donatari sigui un fill o descendent menor de 36 anys, o un fill o descendent amb discapacitat amb un grau de minusvalidesa física o sensorial igual o superior al 65% o amb un grau de minusvalidesa psíquica igual o superior al 33%, o un fill o descendent que al seu torn sigui pare o mare que convisqui amb un fill o fills integrants d’una família nombrosa o una família monoparental (apartat 19 de la disposició final quarta que modifica l’article 48 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).

b) Es modifica el règim de tributació de les parelles estables per equiparar el règim propi dels cònjuges, que actualment s’estén únicament a les parelles estables inscrites en el Registre de parelles estables de les Illes Balears, a les parelles de fet inscrites en qualsevol registre públic dels estats membres de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu i, en general, de qualsevol estat tercer (apartat 20 de la disposició final quarta que modifica l’article 60.1 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).

Info: Impost sobre successions i donacions.

4.- TAXES FISCALS SOBRE EL SECTOR DEL JOC (apartats 21 a 23 de la disposició final quarta que modifiquen el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).

S'incrementen alguns dels tipus de gravamen de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar, llevat que es mantengui el nivell d’ocupació.

4.1. Bingo: El tipus tributari aplicable, en el qual s’ha d’entendre inclòs el cost del cartó, és del 19%. No obstant això, s’ha d’aplicar el tipus del 17% quan la plantilla mitjana durant un mateix exercici fiscal complet es mantengui, com a mínim, igual a la plantilla de l’exercici fiscal immediatament anterior.
El tipus tributari aplicable a la modalitat de joc que es qualifiqui reglamentàriament de bingo electrònic és del 30%.

4.2.Casinos: Les tarifes són les següents:

a) Tipus de gravamen del 22% a la porció de base imposable entre 0 euros i 2.000.000 d’euros. No obstant això, s’hi ha d’aplicar el tipus del 20 % quan la plantilla mitjana durant un mateix exercici fiscal complet es mantengui, com a mínim, igual a la plantilla de l’exercici fiscal immediatament anterior.
b) Tipus de gravamen del 39% a la porció de base imposable entre 2.000.000,01 euros i 4.000.000 d’euros.
c) Tipus de gravamen del 49% a la porció de base imposable entre 4.000.000,01 euros i 6.500.000 euros.
d) Tipus de gravamen del del 59,50% a la porció de base imposable superior a 6.500.000 euros.

4.3. Màquines:

a) La quota anual de les màquines de tipus B ordinàries o recreatives amb premi programat, de les màquines de tipus B especials i de les màquines de tipus B exclusives per a bingo, és 3.640 euros. Si es tracta de màquines en les quals poden intervenir dos o més jugadors de manera simultània i sempre que el joc de cada un sigui independent del que dugui a terme la resta de jugadors, les quotes aplicables són:
- Màquines de dos jugadors: 5.838 euros.
- Màquines de tres o més jugadors: 3.640 euros, més un increment del 25% per cada jugador autoritzat.

b) La quota anual de les màquines de tipus C o d’atzar és 5.193 euros. Si es tracta de màquines en les quals poden intervenir dos o més jugadors de manera simultània i sempre que el joc de cada un sigui independent del que dugui a terme la resta de jugadors, les quotes són:
- Màquines de dos jugadors: 10.387 euros.
- Màquines de tres o més jugadors: 10.387 euros, més el resultat de multiplicar la quantia de 5.193 euros pel nombre de jugadors i pel coeficient 0,123.

Info: Taxes fiscals sobre el sector del joc.

5.- CÀNON DE SANEJAMENT D’AIGÜES.

S’estableix l’obligació dels contribuents per captació directa d’aigua (és a dir, que no obtenguin l’aigua de cap empresa subministradora o transportista) d’informar l’Administració tributària dels canvis que es produeixin en els elements tributaris amb caràcter previ a l’emissió de la liquidació corresponent (disposició final cinquena que modifica l'article 12.1 del Text refós de la Llei 1/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües, aprovat pel Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig).

Info: Cànon de sanejament d'aigües.

6.- IMPOST SOBRE ESTADES TURÍSTIQUES.

Es modifica la classificació dels establiments hotelers, de tal manera que, amb independència del tipus d’establiment, preval la classificació per estrelles sobre cap altra. D’aquesta manera, els hotels rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de turisme d’interior que tenguin aquesta classificació per estrelles han de tributar, a partir de l’exercici fiscal de 2023, d’acord amb la categoria que resulti d’aquesta classificació per estrelles i no pel tipus d’establiment (disposició final vuitena que afegeix un nou apartat, l’apartat 5, a l’article 13 de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible).

Info: Impost sobre estades turístiques.

7.- CÀNON AUTONÒMIC SOBRE L’ABOCAMENT I LA INCINERACIÓ DE RESIDUUS DE LES ILLES BALEARS i IMPOST ESTATAL SOBRE EL DIPÒSIT DE RESIDUS EN ABOCADORS, LA INCINERACIÓ I LA COINCINERACIÓ DE RESIDUS (disposicions addcionals quarta, cinquena, sisena i setena).

Es preveuen algunes normes de gestió en relació amb el nou impost estatal sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus, que entra en vigor l’1 de gener de 2023 i que es configura com un tribut cedit per la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (aquest impost es regula, concretament, en el capítol II del títol VII -articles 84 a 97-, als apartats 2 i 3 de l’article 3, la disposició addicional vint-i-una, les disposicions transitòries setena i vuitena, la disposició final tretzena i els annexos I, II i III), per tal de fer possible la seva gestió recaptatòria per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Això suposa la derogació de les normes legals relatives a l’actual cànon autonòmic sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears (és a dir, dels articles 40 a 54, de les disposicions addicionals segona i tercera i de la disposició transitòria primera de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021), però no, en canvi, del Decret 16/2022, de 23 de maig, pel qual es desplega el cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears, es regula el Fons de Prevenció i Gestió de Residus i es modifica el Decret 14/2019, de 15 de març, de notificació i comunicació electròniques en l’àmbit de l’Agència Tributària de les Illes Balears, el qual es manté vigent expressament en tot allò que sigui compatible amb el nou impost estatal cedit.

No obstant l’anterior, els subjectes passius del cànon autonòmic han de presentar la declaració liquidació corresponent al 4t trimestre de 2022 (model 800) i la declaració resumen anual corresponent a 2022 (model 890).

Info: Cànon autonòmic sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears.

Info: Impost (estatal) sobre el dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus.

8.- TAXES AUTONÒMIQUES.

Per a l’any 2023 es mantenen les quotes fixes de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears establertes per normes de rang legal vigents l’any 2022, sens perjudici del que estableix la disposició final primera de la Llei en relació a la modificació d’algunes taxes (article 39).