Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Impost sobre successions i donacions: Llei 8/2022, d’11 de novembre, de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears


Al BOIB núm. 148, de 17 de novembre de 2022, s’ha publicat la Llei 8/2022, d’11 de novembre, de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears, que entra en vigor dia 17 de gener de 2023.

Aquesta Llei, en l'apartat 1 de la disposició addicional primera, modifica els articles 57 i 59 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

D’acord amb aquesta modificació, els pactes successoris regulats al títol II (illes de Mallorca i Menorca) i al títol III (illes d’Eivissa i Formentera) de la Llei de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears abans esmentada tenen el caràcter de títol successori a l’efecte de l’article 11.b) del Reglament de l’impost sobre successions i donacions (aprovat pel Reial decret 1629/1991) i, en conseqüència, gaudeixen de tots els beneficis fiscals inherents a les adquisicions successòries que els siguin aplicables.