Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Decret llei 4/2023: ITPAJD (Tipus de gravamen reduïts i bonificació transmissions oneroses immobles) i ISD (Bonificació impost successions)


El Decret llei 4/2023, de 18 de juliol, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat estableix les modificacions següents respecte a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) i l’impost sobre successions i donacions (ISD) amb efectes pels fets o actes subjectes al corresponent impost que es meritin a partir del 18 de juliol de 2023:


1.- IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

1.1. S’estableix un tipus de gravamen reduït del 2% en l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses corresponent en cas d’adquisició d’immoble a partir de 18 de juliol de 2023 amb un valor real o declarat –si aquest darrer és superior al real– igual o inferior a 270.151,20 euros que hagi de constituir l’habitatge habitual de contribuent en els termes establerts per la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i l’adquirent no disposi de cap altre dret de propietat o d’ús o gaudi respecte de cap altre habitatge en els següents supòsits (nova lletra d) de l’article 10 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny):

1r. Quan l’adquirent sigui menor de 36 anys i a més l’habitatge constitueixi el primer habitatge adquirit per aquest.
2n. Quan l’adquirent tingui dret al mínim per discapacitat d’ascendents o de descendents en l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent al darrer període impositiu el termini de declaració del qual hagi finalitzat.
3r. Quan l’immoble adquirit hagi de constituir l’habitatge habitual del pare, la mare o els pares que convisquin amb el fill, la filla o els fills sotmesos a la pàtria potestat i que integrin una família nombrosa o una família monoparental, sempre que el preu d’adquisició de l’habitatge no sigui superior a 350.000 euros. En aquest cas, el tipus de gravamen és del 2% per als primers 270.151,20 euros i del 8% per a l’excés. Això no obstant, en el cas de famílies monoparentals de categoria general, el preu d’adquisició de l’habitatge no pot superar els 270.151,20 euros.

1.2. S’estableix la bonificació del 100% de la quota tributaria de l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses d’immobles que hagin de constituir el primer habitatge habitual de joves menors de 30 anys o de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sempre que concorrin els requisits següents (nou article 14 quater del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny):

a) L’adquirent ha de tenir la residència habitual en les Illes Balears durant al menys els tres anys immediatament anteriors a la data de l’adquisició.
b) L’habitatge adquirit ha de ser el primer habitatge en propietat del contribuent en territori espanyol.
c) L’adquirent no pot disposar de cap altre dret de propietat o d’ús o gaudi respecte de cap altre habitatge.
d) L’habitatge adquirit haurà d’assolir el caràcter d’habitual d’acord amb la definició i els requisits establerts en cada moment per la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Aquest caràcter d’habitual s’ha de mantenir durant un termini de tres anys, durant els quals no es pot transmetre l’habitatge.
e) El preu d’adquisició de l’habitatge no pot ser superior a 270.151,20 euros.
f) La base imposable total per l’impost sobre la renda de les persones físiques del contribuent corresponent al darrer període impositiu el termini de declaració del qual hagi finalitzat no pot ser superior a 52.800 euros en el cas de tributació individual o a 84.480 euros en el cas de tributació conjunta.
g) El contribuent i cap familiar respecte del qual el contribuent sigui legitimari al temps de la meritació de l’impost no han de tenir l’obligació de declarar l’impost sobre el patrimoni corresponent al darrer període impositiu el termini de declaració del qual hagi finalitzat.
 
L’incompliment dels requisits de la lletra d) comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent haurà de presentar una autoliquidació complementaria en el període d’un mes a comptar des de la data en què es produeixi l’incompliment i ingressar, juntament amb la quota, els interessos de demora corresponents.

S’ha de tenir en compte que aquesta bonificació no eximeix de l’obligació de presentar l’autoliquidació de l’impost.

Veure: Nota informativa tipus de gravamen per transmissió de béns immobles.

Info: Tipus de gravamen ITPAJD (modalitat transmissions oneroses immobles).


2.- IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS.


2.1. En les adquisicions per causa de mort i, per assimilació, en els pactes successoris a què es refereix la Llei 8/2022, d’11 de novembre, de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears, als subjectes passius per obligació personal de contribuir que es trobin compresos en els grups I (descendents menors de 21 anys) i II (descendents de 21 anys o més), s’aplicarà una bonificació del 100% sobre la quota íntegra corregida (modificació article 36 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).

Aquesta bonificació no eximeix de l’obligació de presentar l’autoliquidació de l’impost, si bé el subjecte passiu només ha de presentar la còpia autoritzada de les disposicions testamentàries si n’hi ha i, si no n’hi ha, testimoni de la declaració d’hereus (en el cas de successió intestada, si no està feta la declaració judicial d’hereus, s'ha de presentar una relació dels presumptes hereus amb expressió del parentiu amb el causant).

2.2. En les adquisicions per causa de mort i, per assimilació, en els pactes successoris a què es refereix la Llei 8/2022, d’11 de novembre, de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears, als subjectes passius per obligació personal de contribuir que siguin col·laterals de segon o tercer grau per consanguinitat del causant, inclosos en el grup III, i no concorrin amb descendents o adoptats del causant, o concorrin amb descendents o adoptats del causant desheretats, s’ha d’aplicar una bonificació del 50% sobre la quota íntegra corregida. A la resta de subjectes passius del grup III s’ha d’aplicar una bonificació del 25% sobre la quota íntegra corregida (nou article 36 bis del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).

Aquesta bonificació no eximeix de l’obligació de presentar l’autoliquidació de l’impost.

Per aplicar les bonificacions esmentades, en cas que s’adquireixin béns immobles, s’ha de consignar en l’escriptura pública corresponent el valor dels béns immobles adquirits, el qual no pot superar en cada cas el valor real [valor de referència previst a la normativa reguladora del cadastre immobiliari o, quan no hi hagi valor de referència o aquest no pugui ser certificat pel Cadastre, el valor de mercat ( Info: Valoració béns immobles).

Info general: Impost sobre successions i donacions.