Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Mesures en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024


La Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024 estableix, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2024, les mesures tributàries següents:


1.- IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
(apartats 1 a 12 de la disposició final segona que modifiquen els articles 1, 4 quater, 6 ter, 6 quater i afegeixen els articles 6 quinquies, 7 bis i 7 ter al Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny): 

1.1. Reducció de tots els tipus de gravamen marginals de l’escala autonòmica en 0,5 punts per a les bases liquidables generals iguals o inferiors a 30.000 euros i en 0,25 punts per a les bases liquidables generals superiors a aquest llindar. Consegüentment, l’escala autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general és la següent:

Base liquidable des de (euros)

Quota íntegra (euros)

Resta base liquidable fins (euros)

Tipus aplicable (%)

0

0

10.000

9

10.000

900

8.000

11,25

18.000

1.800

12.000

14,25

30.000

3.510

18.000

17,50

48.000

6.660

22.000

19

70.000

10.840

20.000

21,75

90.000

15.190

30.000

22,75

120.000

22.015

55.000

23,75

175.000

35.077,50

En endavant

24,75


1.2. Nova deducció autonòmica per arrendament d'habitatges del 30% dels imports obtinguts per aquest rendiment en el període impositiu, amb un màxim de 3.600 euros anuals. Requisits per a la seva aplicació:

a) Que l’immoble arrendat se situï a les Illes Balears i es destini a habitatge habitual de l’arrendatari. 
b) Que la durada del contracte d'arrendament d’habitatge sigui igual o superior a cinc anys. 
c) Que s’hagi constituït el dipòsit de la fiança a favor de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI). 
d) Que el contribuent declari en l’impost sobre la renda de les persones físiques el rendiment derivat de les rendes de l’arrendament de l’habitatge com a rendiments del capital immobiliari.

1.3. Modificació de la deducció autonòmica per naixement.

Per cada naixement d’un fill o una filla dins el període impositiu que doni dret a l’aplicació del mínim per descendents previst a la normativa reguladora de l’IRPF,  els contribuents poden deduir de la quota íntegra autonòmica les quantitats següents:

a) Pel primer fill o filla: 800 euros.
b) Pel segon fill o filla: 1.000 euros.
c) Pel tercer fill o filla: 1.200 euros.
d) Pel quart fill o filla i següents: 1.400 euros.

L’aplicació d’aquestes deduccions no pot donar com a resultat una quota líquida negativa, sens perjudici del que preveuen els punts 6, 7 i 9 següents relatius a les condicions per a la seva aplicació: 

1. Per determinar el dret a aquesta deducció i el número d’ordre del fill nascut, s'han de tenir en compte els fills que convisquin amb el contribuent i per als quals es pugui aplicar el mínim per descendents en la data de meritació de l'impost, i s’han de computar tant els fills naturals com els adoptius.
2. El contribuent ha de ser resident fiscal a les Illes Balears l’exercici anterior al del naixement.
3. La base imposable total no ha de superar l'import de 33.000 euros en el cas de tributació individual i de 52.800 euros en el cas de tributació conjunta. En el cas de les famílies nombroses, o de les famílies monoparentals previstes en l'article 7.7 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, els límits de renda indicats s'han d'incrementar un 20%.
4.  Quan concorrin dos contribuents amb dret a la deducció i no optin per la tributació conjunta, l’import s’ha de prorratejar entre aquests a parts iguals.
5. En el cas que el nombre de fills de cada contribuent doni lloc a l’aplicació d’un import diferent, cadascun s’ha d’aplicar la meitat de la deducció que li correspongui en funció del nombre de fills preexistent. Si es dóna aquesta circumstància i la declaració és conjunta, la deducció ha de ser la suma de la que correspondria a cadascun si la declaració fos individual.
6. Els contribuents amb dret a l’aplicació d’aquesta deducció poden sol·licitar a la conselleria competent en matèria d’hisenda, en els termes que s’estableixin mitjançant una ordre de la persona titular de la conselleria esmentada, l’abonament anticipat d’aquesta deducció, el qual serà, si s’escau, objecte de regularització en el moment de presentar la declaració de l’impost. L’eventual excés de l’import del pagament anticipat respecte del límit a la deducció esmentat anteriorment (no pot donar com a resultat una quota líquida negativa) té la consideració de renda als efectes del que disposa el punt 9 següent.
7. Si aquesta deducció concorre amb altres deduccions autonòmiques, aquesta s’ha d’aplicar en primer lloc. Si hi ha insuficiència de quota, de manera que no es pugui aplicar aquesta deducció en la quantia total, el contribuent pot sol·licitar a la conselleria competent en matèria d’hisenda, en els termes que es fixin mitjançant una ordre de la persona titular de la conselleria esmentada, l’abonament de l’import que no s’hagi pogut deduir, el qual té la consideració de renda als efectes del que disposa el punt 9 següent.
8. Aquesta deducció és incompatible amb la percepció d’ajuts i prestacions públiques concedides o atorgades per la comunitat autònoma de les Illes Balears per causa de naixement.
9. La renda imputable al contribuent que pugui resultar del que preveuen els punts 6 i 7 anteriors té la consideració de prestació pública per naixement als efectes de l’article 7.h) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

1.4. Modificació de la deducció autonòmica per adopció.

Per cada adopció dins el període impositiu que doni dret a l'aplicació del mínim per descendents previst a la normativa reguladora de l’IRPF,  els contribuents poden deduir de la quota íntegra autonòmica les quantitats següents:

a) Pel primer fill o filla: 800 euros.
b) Pel segon fill o filla: 1.000 euros.
c) Pel tercer fill o filla: 1.200 euros.
d) Pel quart fill o filla i següents: 1.400 euros.

L’aplicació d’aquestes deduccions no pot donar com a resultat una quota líquida negativa, sens perjudici del que preveuen els punts 5 i 8 següents relatius a les condicions per a la seva aplicació:  

1. Per determinar el dret a aquesta deducció i el número d'ordre del fill adoptat, s'han de tenir en compte els fills que convisquin amb el contribuent i per als quals es pugui aplicar el mínim per descendents en la data de meritació de l'impost, i s'han de computar tant els fills naturals com els adoptius.
2. La base imposable total no ha de superar l'import de 33.000 euros en el cas de tributació individual i de 52.800 euros en el cas de tributació conjunta. En el cas de les famílies nombroses, o de les famílies monoparentals previstes en l’article 7.7 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, els límits de renda anteriors s’han d'incrementar un 20%.
3. Quan concorrin dos contribuents amb dret a la deducció i no optin per la tributació conjunta, l'import s'ha de prorratejar entre aquests a parts iguals.
4. En el cas que el nombre de fills de cada contribuent doni lloc a l’aplicació d’un import diferent, cadascun s’ha d’aplicar la meitat de la deducció que li correspongui en funció del nombre de fills preexistent. Si es dona aquesta circumstància i la declaració és conjunta, la deducció ha de ser la suma de la que correspondria a cadascun si la declaració fos individual.
5. Si aquesta deducció concorre amb altres deduccions autonòmiques, aquesta s'ha d'aplicar en primer lloc. Si hi ha insuficiència de quota, de manera que no es pugui aplicar aquesta deducció en la quantia total, el contribuent pot sol·licitar a la conselleria competent en matèria d’hisenda, en els termes que es fixin mitjançant una ordre de la persona titular de la conselleria esmentada, l’abonament de l’import que no s’hagi pogut deduir, el qual té la consideració de renda als efectes del que disposa el punt 8.
6. La deducció només es pot aplicar en el període impositiu en què s’hagi inscrit l’adopció al Registre Civil.
7. Aquesta deducció no és aplicable en el cas de l’adopció del fill del cònjuge o de la parella de fet. Així mateix, aquesta deducció és incompatible amb la percepció d’ajudes i prestacions públiques concedides o atorgades per la comunitat autònoma de les Illes Balears per causa de naixement.
8. La renda imputable al contribuent que pugui resultar del que preveu el punt 5 anterior té la consideració de prestació pública per adopció als efectes de l’article 7.h) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

1.5. Nova deducció autonòmica del 40%, amb un límit de 3.600 euros, de l'import anual satisfet per les despeses derivades de la prestació dels següents serveis a ascendents majors de 65 anys:

a) Estades d’ascendents majors de 65 anys en centres de dia. 
b) Servei de custòdia, servei de menjador i activitats d’ascendents majors de 65 anys en els centres de dia. 
c) Contractació laboral d'una persona (que ha d’estar donada d'alta a la Seguretat Social) per tenir cura de l’ascendent major de 65 anys.

1.6. Nova deducció autonòmica per al foment de l'autoocupació: Els contribuents que causin alta per primera vegada en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors previst en el Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, podran aplicar una deducció en la quota íntegra de l'impost sobre la renda de les persones físiques de 1.000 euros. 

Aquesta deducció es practicarà en el període impositiu en què es produeixi l’alta en l'esmentat cens i seran requisits necessaris per a la seva aplicació que l’activitat es desenvolupi principalment en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears i que el contribuent es mantingui en l'esmentat cens durant almenys un any des de l'alta.

1.7. Nova deducció autonòmica per ocupació de places declarades de difícil cobertura a les Illes Balears: Deducció del 30% de la quota íntegra autonòmica als contribuents que ocupin places declarades de difícil cobertura i tinguin la seva residència habitual i efectiva a les Illes Balears, durant el període impositiu en què efectivament ocupin aquestes places.


2.- IMPOST SOBRE EL PATRIMOMI
(apartat 13 de la disposició final segona que modifica l’article 8 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny): La base imposable dels subjectes passius per obligació personal de contribuir que resideixen habitualment a les Illes Balears s’ha de reduir, en concepte de mínim exempt, en l’import de 3.000.000 d’euros (en lloc de 700.000 euros).


3.- IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

3.1. Modificació de les condicions o els requisits per l’aplicació del tipus reduït de gravamen o la bonificació de l'impost en la seva modalitat de transmissions patrimonials (apartats 14, 15 i 16 i 17 de la disposició final segona que modifica els articles 10, lletres c i d, i 14 quater del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny):

 • Tipus reduït del 4%: En el cas que el valor real o declarat –si aquest darrer és superior al real– de l’immoble adquirit sigui igual o inferior a 270.151,20 euros, i sempre que l’immoble hagi de constituir, en el moment de l’adquisició, l’habitatge habitual de l’adquirent, en els termes establerts per la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i l’adquirent adquireixi, en un percentatge igual o superior al 50%, la plena propietat o el dret d’ús o gaudi de l’habitatge i, a més, no sigui titular o cotitular en un percentatge igual o superior al 50% de cap altre dret de propietat plena o d’ús o gaudi respecte de cap altre habitatge.

  L’incompliment d’aquests requisits comporta la pèrdua sobrevinguda del dret a l’aplicació d’aquest tipus de gravamen reduït, i el contribuent haurà de presentar una autoliquidació complementària en el període d'un mes a comptar des de la data en què es produeixi l’incompliment i ingressar, juntament amb la quota corresponent a la part de l’impost que hagués aplicat d'acord amb la tarifa general que preveu l’article 10, lletra a), del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, els interessos de demora corresponents.
 • Tipus reduït del 2%: En el cas que el valor real o declarat –si aquest darrer és superior al real– de l’immoble adquirit sigui igual o inferior a 270.151,20 euros, i sempre que l’immoble hagi de constituir, en el moment de l’adquisició, l’habitatge habitual de l’adquirent, en els termes establerts per la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i l’adquirent adquireixi, en un percentatge igual o superior al 50%, la plena propietat o el dret d'ús o gaudi de l'habitatge i, a més, no sigui titular o cotitular en un percentatge igual o superior al 50% de cap altre dret de propietat plena o d'ús o gaudi respecte de cap altre habitatge, en els següents supòsits:

  1r. Quan l’adquirent sigui menor de 36 anys i a més l'habitatge constitueixi el primer habitatge respecte del qual adquireixi, en un percentatge igual o superior al 50%, la plena propietat o el dret d’ús o gaudi de l'habitatge.
  2n. Quan l’adquirent tingui dret al mínim per discapacitat d’ascendents o de descendents en l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent al darrer període impositiu el termini de declaració del qual hagi finalitzat.
  3r. Quan l’immoble adquirit hagi de constituir, d'acord amb la definició i els requisits establerts en cada moment per la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques l'habitatge habitual del pare, la mare o els pares que convisquin amb el fill, la filla o els fills sotmesos a la pàtria potestat i que integrin una família nombrosa o una família monoparental, sempre que el valor real o declarat –si aquest és superior– de l’habitatge no sigui superior a 350.000 euros. En aquest cas, el tipus de gravamen és del 2% per als primers 270.151,20 euros i del 8 % per a l'excés. Això no obstant, en el cas de famílies monoparentals de categoria general, el valor real o declarat –si aquest és superior– de l’habitatge no pot superar els 270.151,20 euros.

 • Bonificació del 100% de la quota tributaria de l’impost per adquisició d’immoble que hagi de constituir el primer habitatge habitual de joves menors de 30 anys o de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sempre que concorrin els requisits següents:

  a) L’adquirent ha de tenir la residència habitual en les Illes Balears durant al menys els tres anys immediatament anteriors a la data de l’adquisició.
  b) L’habitatge ha de ser el primer habitatge respecte del qual s’adquireixi, en un percentatge igual o superior al 50%, la plena propietat.
  c) L’adquirent no pot ser titular o cotitular en un percentatge igual o superior al 50% de cap altre dret de propietat plena o d'ús o gaudi respecte de cap altre habitatge.
  d) L’habitatge adquirit haurà d’assolir el caràcter d’habitual d’acord amb la definició i els requisits establerts en cada moment per la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Aquest caràcter d’habitual s’ha de mantenir durant un termini de tres anys, durant els quals no es pot transmetre l’habitatge.
  e) El preu d’adquisició de l’habitatge no pot ser superior a 270.151,20 euros.
  f) La base imposable total per l’impost sobre la renda de les persones físiques del contribuent corresponent al darrer període impositiu el termini de declaració del qual hagi finalitzat no pot ser superior a 52.800 euros en el cas de tributació individual o a 84.480 euros en el cas de tributació conjunta.
  g) El contribuent i cap familiar respecte del qual el contribuent sigui legitimari al temps de la meritació de l’impost no han de tenir l’obligació de declarar l’impost sobre el patrimoni corresponent al darrer període impositiu el termini de declaració del qual hagi finalitzat.
   
  L’incompliment d'aquets requisits comporta la pèrdua sobrevinguda del benefici fiscal, i el contribuent haurà de presentar una autoliquidació complementària en el període d’un mes a comptar des de la data en què es produeixi l’incompliment i ingressar, juntament amb la quota que resulti d’aplicar la tarifa general que preveu l'article 10, lletra a), del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, els interessos de demora corresponents.

  S’ha de tenir en compte que aquesta bonificació no eximeix de l’obligació de presentar l’autoliquidació de l’impost.
Info: Tipus de gravamen de l'impost (modalitat transmissions oneroses immobles).

3.2.
Es fan unes precisions en relació a la quota variable de l'impost en la modalitat d’actes jurídics documentats en les adquisicions d’habitatges de valor inferior o igual a 270.151,20 euros, i d’habitatges de valor igual o superior a 1.000.000 d’euros, per excloure expressament la tributació de les primeres còpies d’escriptures i actes notarials que formalitzen drets reals de garantia dels tipus específics de gravamen, de manera que es deixa clar que aquests documents notarials tributen al tipus general (apartats 18 i 19 de la disposició final segona que modifica els articles 17 i 17 bis del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).

Així, per una banda, es preveu que les primeres còpies d’escriptures i actes notarials, quan tenguin per objecte la transmissió onerosa o la constitució de drets reals, excepte els drets reals de garantia, sobre béns immobles que hagin de constituir el primer habitatge de l’adquirent, amb el caràcter d’habitatge habitual, quan el valor real o declarat –sempre que aquest darrer sigui superior al real– de l’immoble sigui igual o inferior a 270.151,20 euros, i l’adquirent no sigui titular o cotitular en un percentatge igual o superior al 50% de cap altre dret de propietat o d’ús o gaudi respecte de cap altre habitatge, tributen al tipus de gravamen de l’1,2%.

I, per l’altra, s’estableix que les primeres còpies d’escriptures i actes notarials, quan tenguin per objecte la transmissió onerosa o la constitució de drets reals sobre béns immobles, excepte els drets reals de garantia, quan el valor real o declarat –sempre que aquest darrer sigui superior al real– de l’immoble sigui igual o superior a 1.000.000 d’euros, tributen al tipus de gravamen del 2%.


4.- CÀNON DE SANEJAMENT D’AIGÜES.


Per a l’any 2024 es mantenen les quotes fixes i variables del cànon de sanejament d’aigües  en la mateixa quantia vigent l’any 2023 (article 40.2).

Info: Cànon de sanejament d'aigües.


5.-
IMPOST ESTATAL SOBRE EL DIPÒSIT DE RESIDUS EN ABOCADORS, LA INCINERACIÓ I LA COINCINERACIÓ DE RESIDUS (disposició derogatòria, lletra b), i disposició transitòria primera).

Es deroga l’article 74 bis del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny. En conseqüència, els tipus de gravamen aplicables en l’impost sobre el dipòsit en abocadors, la incineració i la coincineració de residus són els que estableix l’article 93 de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

No obstant, en les declaracions liquidacions de l’impost corresponents al quart trimestre de 2023, s’han d’aplicar els tipus de gravamen resultants de l’article 74 bis abans esmentat.6.- TAXES AUTONÒMIQUES.


Per a l’any 2024 es mantenen les quotes fixes de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears establertes per normes de rang legal vigents l’any 2023, sens perjudici del que estableix la disposició final primera de la Llei en relació a la modificació d’algunes taxes (article 40.1).